TAIZÉ

Nové CD

Spevy pokoja a jednoty / Music of Unity and Peace

 
CD nahraté v roku 2014 v Taizé.

CD, ref.: T 400.

Disk Taizé – Spevy pokoja a jednoty / Music of Unity and Peace je ovocím dosiaľ neuskutočnenej spolupráce medzi komunitou a medzinárodnou jednotkou Deutsche Grammophon / Universal Music. Vydavateľstvo pre tento album ponúklo službu svojej skúsenosti a znalosti. Komunita prijala projekt s cieľom, aby sa spevy mohli stať známymi pre širokú verejnosť. Tí, ktorí sa už zúčastnili medzinárodných stretnutí v Taizí, na albume nájdu oslovujúcu atmosféru a mnohí objavia echo tejto kontemplatívnej modlitby.

Po zvuku zvonov, na ktorý sú návštevníci zvyknutí, album predstaví spevy v podaní zboru zostaveného z mladých a z intštrumentálnych hudobníkov z rôznych krajín, niekoľko nahrávok, ktoré sa uskutočnili v priebehu spoločnej modlitby v júli 2014 a tiež žalmy a responzóriá spievané bratmi. Takisto, v niektorých piesňach znie chorálna masa celého zhromaždenia, zatiaľčo iné spevy dávajú ochutnať dôvernosť, ktorá preniká modlitbouv Taizé. Pieseň "Let all who are thirsty come" je nahraná po prvýkrát.

"Na svete je toľko miest, ktoré potrebujú pokoj", hovorí brat Alois, prior Taizé, v booklete, ktorý doprevádza CD. "Ale tento pokoj musí vychádzať z nášho srdca. Pokoj neznamená, že budeme žiť vždy jednoduchý život, ale chce vyjadriť vieru, že pokoj je možný."

Mark Wilkinson, prezident vydavateľstva Deutsche Grammophon sa z disku teší: "Tieto špecifické spevy, dojímavé a oslovujúce, si zaslúžia, aby ich objavilo veľké publikum. Hudba môže pomôcť vymazať prekážky, zmeniť veci, a spevy z Taizé, vo svojom žánri tak jedinečné, sú toho najlepšou ilustráciou."

Spevy:

1. Zvony z Taizé

2. Veni Sancte Spiritus

Príď, Duchu Svätý.

sóla
Duch, príď od štyroch vetrov
a dýchni na týchto, aby ožili !
Rozožeň tieň, ktorý nás zahaľuje,
obnov a posilni svoj ľud.

Veni Sancte Spiritus.
Svetlo oblažujúce,
naplň myseľ i srdce
ľudu tebe verného.
Bez pomocnej milosti,
v človeku nie je nič dobrého.

Veni Sancte Spiritus.
Tešiteľ náš najlepší,
ó,duše najsladší,
ty sladké občerstvenie.
V práci si poľahčenie,
v sprane si osvieženie,
v plači si potešenie.

Veni Sancte Spiritus.
(Ezechiel 37,9 a úryvok zo svätodušnej sekvencie)

3. Úvod: Seigneur, ouvre mes lèvres

(Žalm 100)

Pane, otvor moje pery
a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.
Bože príď mi na pomoc,
Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.

Oslavujte Pána, celá zem,
s radosťou slúžte Pánovi,
choďte k nemu s piesňou ďakovnou.

Vedzte, že náš Pán je Boh;
on nás stvoril a jemu patríme,
sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.

Choďte k jeho bránam, vzdávajte mu vďaky,
vstúpte do jeho nádorí s piesňami oslavnými,
vzdávajte mu chválu a velebte jeho meno.

Lebo Pán je dobrý,
jeho milosrdenstvo trvá naveky,
a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie.

4. Bless the Lord

Dobroreč Hospodinovi moja duša; oslavuj jeho meno sväté, on mi zachraňuje život.
(Žalm 103,1-4)

sóla
(Žalm 103)
On ti odpúšťa všetky previnenia,
on ťa uzdravuje zo všetkých chorôb.
Zachraňuje ti život zo záhuby,
on ťa venčí milosťou a milosrdenstvom.

Ako vysoko je nebo nad zemou,
tak jeho milosť prevyšuje tých, čo sa ho boja.
Ako sa otec zmilúva nad synmi,
tak sa Hospodin zmilúva nad tými, čo sa ho boja.
On vie, ako sme utvorení, pamätá, že sme prach.

Ako je vzdialený východ od západu,
tak vzďaľuje od nás naše neprávosti.
Dobrorečte Hospodinovi všetky jeho diela!
Dobrorečte Hospodinovi jeho anjeli!

5. Laudate Dominum

Chváľte Pána všetky národy.
(Žalm 117,1)

sóla
(Žalmy 117, 66 a 150)
Chváľte Pána všetky národy!
oslavujte ho všetci ľudia Alléluia !
Lebo veľké je jeho milosrdenstvo voči nám,
a pravda Pánova trvá naveky, Alléluia !

Jasaj Bohu celá zem,
Spievajte na slávu jeho mena,
jeho slávu šírte chválospevom!
Nech sa ti klania celá zem,
nech ťa ospevujú, nech ospevujú tvoje meno!

Národy, velebte nášho Boha,
nech o ňom zaznie hlasný chválospev!
On nás zachoval pri živote, nedopustil,
aby sa nám nohy klátili, Aleluja!

Chváľte Boha v jeho svätyni,
chváľte ho na jeho vznešenej oblohe!
Chváľte ho pre jeho hrdinské skutky,
chváľte ho pre jeho nesmiernu veľkosť!

Chváľte ho zvukom trúby,
chváľte ho harfou a citarou!
Chváľte ho bubnom a tancom,
chváľte ho lýrou a flautou!

Chváľte ho ľubozvučnými cimbalmi!
Chváľte ho dunivými cimbalmi!
Nech všetko, čo dýcha,
chváli Hospodina!

Sláva Otcu všemohúcemu,
chvála Synu, Ježišovi Kristovi,
chvála Duchu Svätému, Láske,
naveky vekov. Amen.

6. Responzórium: Le Verbe s’est fait chair

(verše z Ján 1)
A Slovo sa telom stalo
a prebývalo medzi nami, plné milosti a pravdy.

Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka,
prišlo na svet.

A tým, ktorí ho prijali,
dal moc stať sa Božími deťmi.

Z jeho plnosti sme my všetci dostali
milosť za milosťou.

Boha nikdy nikto nevidel.
Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten ňom priniesol zvesť.

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.

7. Beati voi poveri

Blahoslavení chudobní, lebo ich je Božie kráľovstvo.
(Lukáš 6,20)

sóla
(Matúš 5,3-11)
Blahoslavení chudobní v duchu,
lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Blahoslavení plačúci,
lebo oni budú potešení.

Blahoslavení tichí,
lebo oni budú dedičmi zeme.

Blahoslavení hladní a smädní po spravodlivosti,
lebo oni budú nasýtení.

Blahoslavení milosrdní,
lebo im sa dostane milosrdenstva.

Blahoslavení čistého srdca,
lebo oni uvidia Boha.

Blahoslavení tvorcovia pokoja,
lebo oni sa budú volať Božími synmi.

Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť,
lebo ich je nebeské kráľovstvo.

8. Jubilate cœli

Raduj sa nebo, zaplesaj zem. Ježiš Kristus naozaj vstal.

9. Žalm 63

Bože, ty si môj Boh!
Hľadám ťa za úsvitu,
moja duša prahne po tebe.
Po tebe túži moje telo
ako suchá a pustá zem bez vody.
Tak ťa chcem uzrieť vo svätyni,
aby som videl tvoju moc a slávu.

Veď tvoja milosť je lepšia ako život,
moje pery ťa budú velebiť.
Budem ťa žehnať po celý život,
v tvojom mene budem dvíhať ruky.
Tukom a olejom sa sýti moja duša,
moje pery jasajú, moje ústa ťa chvália.

Na svojom lôžku myslím na teba,
pri výmene stráží o tebe rozjímam.
Veď si mi pomáhal,
v tôni tvojich krídel môžem plesať.
K tebe sa duša privinula,
tvoja pravica ma podopiera.

10. Bleibet hier

Zostaňte tu a bedlite so mnou.
(Matúš 26,38)

sóla
(z Matúša 26)
Moja duša je smutná až na smrť.
Zostaňte tu a bedlite so mnou..
Sadnite si tu, kým sa pomodlím.
Bedlite a modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia.
Duch je síce ochotný, ale telo slabé.

11. In manus tuas, Pater

Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha.
(Lukáš 23,46)

12. Surrexit Christus

Kristus vstal zmřtvych, aleluja. Spievajte Bohu, aleluja.

sóla
(Daniel 3, Žalm 136, Žalm 118)
Dobrorečte Pánovi, nebesá,
_všetky hviezdy na nebi velebte Pána.

Slnko a mesiac velebte Pána.
noci a dni velebte Pána.

Hviezdy na nebi velebte Pána.
Oheň a páľava velebte Pána.

Vrchy a kopce velebte Pána.
Moria a rieky velebte Pána.

Ďakujte Bohu nebies,
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Všetkým tvorom dáva pokrm,
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Ty si môj Boh, ďakujem ti;
vyvyšujem ťa, môj Bože!

Neumriem, budem žiť
a vyrozprávam skutky Hospodina.

Moja sila a chvála je Pána.
on sa mi stal záchrancom.

Toto je deň, ktorý učinil Pán,
plesajme a radujme sa z neho.

Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý,
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky!
Aleluja, aleluja! Aleluja, amen.

13. Gospodi pomiluj

Pane, zmiluj sa

sóla
Za tých, ktorí sú svedkami dobra a zmierenia,
Pane, prosíme ťa.

Za národy, ktoré sú skúšané násilím a za všetkých, ktorí sa usilujú o pokoj,
Pane, prosíme ťa.

Za spravodlivé rozdelenie prírodnych zdrojov na zemi medzi všetkými,
Pane, prosíme ťa.

Za všetkých kresťanov, ktorí sú Božími svedkami,
Pane, prosíme ťa.

Za mladých, ktorí prežívajú ťažkosti, a ktorí nemajú prácu, aby si uchránili dôveru v budúcnosť,
Pane, prosíme ťa.

Za tých, ktorí hľadajú, ako predísť prírodným katastrofám, a ktorí pomáhajú tým, čo sú im vystavený,
Pane, prosíme ťa.

14. Aber du weißt den Weg für mich

Bože, vezmi a nasmeruj moje myšlienky ku tebe.
U teba je svetlo, ty ma nezabudneš.
U teba je pomoc, u teba je trpezlivosť.
Neorzumiem tvojim cestám, ale ty sa poznáš moje chodníky.
(podľa Dietricha Bonhoeffera)

15. Simeonvo kantikum

(Lukáš 2,29-32)
Ochraňuj nás, Bože, keď bdieme,
opatruj nás, keď spíme;
daj, aby sme bdeli s Kristom
a odpočívali pokojne.

Teraz, Pane, prepustíš v pokoji svojho služobníka
podľa svojho slova,
lebo moje oči uvideli tvoju spásu,
ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov:
svetlo na zjavenie pre pohanov
a slávu pre tvoj ľud Izrael.

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
ako bolo napočiatku, tak nech je i teraz i vždycky,
i naveky vekov. Amen.

16. Jésus le Christ

Ježišu Kriste, svetlo duše,
bráň temnotám k môjmu srdcu peniknúť.
Ježišu Kriste, svetlo duše,
daj, aby som vedel prijať tvoju lásku.
(podľa svätého Augustína)

sóla
(Žalm 139)
Hospodin, ty ma skúmaš a poznáš.
Ty vieš o mne, či si sadám a či vstávam, i môj zámer zďaleka poznáš.
Ty pozoruješ, či chodím, či ležím,
o všetkých mojich cestách vieš.

Keby som mal krídla rannej zory
a usadil by som sa pri najvzdialenejšom mori,
aj tam by sa ma ujala tvoja pravica.

Keby som povedal: "Možno ma skryje tma",
nijaká tma nie je dosť tmavá;
noc ti svieti ako deň, tma ti je sťa svetlo.

Ďakujem ti, že si ma predivne utvoril;
tvoje skutky sú obdivuhodné, to si dobre uvedomujem.
Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce,
skúšaj ma a poznaj moje zmýšľanie!

17. De noche iremos

Kráčame nocou a tmou, hľadáme prameň živej vody.
Len náš smäd nám dáva svetlo.
(Luis Rosales)

sóla
(Sv. Ján z Kríža)
Viem, že tento prameň vyviera a prýšti: napriek noci.
Jeho jas neoslepuje, vie, že z neho pochádza všetko svetlo: napriek noci.
Tento večná prameň je skrytý, v živom chlebe, aby nám dal život: napriek noci.
Po tomto živom prameni túžim,
tento chlieb života vidím: napriek noci.
(trad. Bernard Sesé)

18. Ubi caritas et amor

Kde je dobrota a láska, tam prebýva Boh.

19. Let all who are thirsty come

Kto je smädný, nech príde; kto chce, nech si zadarmo naberie živej vody. Amen, príď, Pane Ježišu!
(Zjavenie 22,17b.20b)

Hudba:
Taizé : nos 6, 7, 11, 14, 19.
Jacques Berthier : nos 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18.
Joseph Gelineau : no 9.
Ruská pravoslávna liturgia: no 13.
>>> CD je k dispozícii v predajni exposition v Taizé a v predaji v mnohých krajinách. Bude tiež dostupné online.
Posledná aktualizácia: 19. marca 2015
shop.taize.fr