TAIZÉ

Personsäkerhet i Taizé

Vår policy

 

Taizés personsäkerhetspolicy

I Taizé vill vi
- göra allt vi kan för att främja en trygg miljö och umgängeskultur för alla.
- arbeta för en säkrare rekryteringsprocess och stötta alla som har någon form av ansvar för genomförandet av mötena i Taizé.
- reagera utan dröjsmål på varje signal om oro, och varje anklagelse, som har med personsäkerhet att göra.
- visa pastoral omsorg om någon blir utsatt för övergrepp eller berörs på annat sätt av övergrepp och befinner sig i Taizé, samtidigt som vi tar hänsyn till alla juridiska skyldigheter.
- visa pastoral omsorg om någon blir föremål för oro eller anklagelser som gäller övergrepp eller på annat sätt berörs av detta och befinner sig i Taizé, samtidigt som vi tar hänsyn till alla juridiska skyldigheter.
- reagera när någon verkar kunna utgöra en risk för andra.

I Taizé kommer vi att
- upprätthålla en plats för trygghet och omtänksamhet för alla.
- ha ett personsäkerhetsteam som består av representanter för de olika kommuniteter som finns i Taizé och utomstående.
- vara mer uppmärksamma på en säker rekryteringsprocess och på utbildning och stöd för alla som har någon form av ansvar för genomförandet av mötena i Taizé så att de har den tillit och de färdigheter som krävs för att se och reagera på övergrepp.
- försäkra oss om att det finns en lämplig arrangörsansvarsförsäkring.
- på olika platser på området anslå kontaktinformation för personsäkerhetsfrågor och stöd.
- lyssna till alla som berättar om övergrepp och ta dem på allvar.
- vidta åtgärder för att skydda barn, unga och vuxna när en personsäkerhetsfråga av något slag uppstår, tillsammans med gruppledare och vårdnadshavare och med berörda samhällsinstanser.
- vara särskilt uppmärksamma när någon vill berätta om övergrepp, oavsett vilket slags övergrepp det gäller och oavsett var och när det ägde rum.
- ta hand om och ha uppsikt över kommunitetsmedlemmar, volontärer och andra som arbetar med mötena och som skulle kunna vara en risk för barn och vuxna, och samtidigt upprätthålla rätt konfidentialitet och säkerställa alla parters personsäkerhet.
- se till att personsäkerhetspolicy, processer, handlingsplan och riskbedömningar finns på plats och revideras varje år i februari.
• Se över implementeringen av personsäkerhetspolicyn, handlingsplanen och praxis regelbundet.
• Säkerställa och regelbundet se över allt som har med hälsa och personsäkerhet i relation till mötena att göra.