TAIZÉ

Personsäkerhet i Taizé

Riktlinjer

 
Den här artikeln är en genomgång av det handlingsprogram (engelska: practices) som gäller deltagare i mötena i Taizé, både för minderåriga eller vuxna.

1. Olika ansvar gentemot ungdomar i åldrarna 15—17

- Vårdnadshavare [1] för minderåriga som deltar i mötena i Taizé måste i förväg ha gett sitt tillstånd till att deras barn deltar i mötet. De måste anförtro en vuxen uppdraget att ta ansvaret för den minderåriga/e. Vårdnadshavaren/vårdnadshavarna måste kunna nås dygnet runt under vistelsen för eventuella medicinska frågor och disciplinfrågor.

- Gruppledare [2] försäkrar sig om att var och en av de minderåriga i gruppen har med sig ett dokument undertecknat av deras respektive vårdnadshavare där vårdnadshavarna lämnar ansvaret för sitt barn till gruppledaren för den händelse brådskande frågor uppkommer. Ledaren informerar genast vårdnadshavarna i så fall. Gruppledaren måste vara extra vaksam på säkerheten för de minderåriga i gruppen. Han eller hon försäkrar sig om att gruppmedlemmarna inte lämnar Taizé och om att de deltar fullt ut i mötets program.

- Om vårdnadshavaren/vårdnadshavarna inte är på plats i Taizé ansvarar den vuxne/a som vårdnadshavarna har utsett för den minderårige/a. Detta kan vara gruppledaren eller någon annan vuxen. Den vuxne/a som har detta ansvar ska rapportera till vårdnadshavaren/vårdnadshavarna om alla svårigheter som dennes/dennas/dessas barn upplever och hålla tät kontakt med gruppledaren.

- Under gruppsamtalen hjälper vuxna, företrädelsevis 20—29-åringar, men vuxna över 30 om det inte går att lösa på annat sätt, till med grupperna tillsammans med den som leder bibelintroduktionen. De kallas kontaktpersoner (engelska: "contact people"). Under dessa pass fortsätter gruppledarna att se till så att deras minderåriga deltar, och de har kvar ansvaret för sina minderårigas välbefinnande. De hjälper också till med att förbereda kontaktpersonerna för deras uppgifter och har ansvaret för att dessa är lämpliga för arbetet med minderåriga.

1.1 Några grundregler för den som har med sig 15—17-åringar till Taizé

Respekt

- Respektera alltid en ung människas integritet i all hennes mångfald.
- Mobbning kan ta sig olika uttryck och kan också innefatta olämpliga aktiviteter eller lekar som leder till att deltagare driver med någon eller förnedrar någon även om det inte var avsikten från början.
- Försäkra dig om att varje ung människa känner sig välkommen också med sina svagheter och ömtåliga sidor.
- Pressa inte en ung människa att berätta hemligheter, eller något som hon tycker känns obekvämt, i samtalsgruppen.
- Bemöda dig om lämpligt ordval och uppförande — till exempel, rök inte under samtalsgruppstiden.
- All olämplig användning av internet, inklusive sociala medier, ska alltid undvikas.
- Undvik alla trakasserier, undvik alla sexuella trakasserier inklusive sexting [3] — allt detta är straffbart enligt fransk lag.
- Be inte minderåriga som inte tillhör din egen resegrupp om kontaktinformation, och leta inte upp dem på sociala medier.

Vaksamhet

- Lämna inte Taizé om inte den som leder bibelintroduktionen uttryckligen föreslår det.
- Gå inte undan med bara en ung människa så att inte gruppen kan se er.
- Om du behöver lyssna särskilt till en ung människa, stanna i de andras synfält.
- All konsumtion av alkohol och all konsumtion av droger måste rapporteras.

2. Olika ansvar i relation till dem som är över 18 år, särskilt de som behöver extra stöd av något slag

- Gruppledare försäkrar sig om att gruppmedlemmar som är över 18 och kan komma att behöva extra stöd av något slag (det engelska begreppet är vulnerable) får en bra förberedelse inför vistelsen och inte lämnas ensamma. Gruppledaren måste vara extra uppmärksam på dessa gruppmedlemmar och deras välbefinnande.

- Om dessa gruppmedlemmar inte kan delta fullt ut i programmet, eller om de har särskilda behov när det gäller inkvarteringen, ska gruppledaren nämna detta i anmälningsformuläret. Om en gruppmedlem börjar må dåligt (becomes vulnerable) under vistelsen talar gruppledaren genast med den broder som är i tjänst i Casa.

- If vulnerable adults are under legal guardianship, then they must specify on registering why they are under guardianship, giving the contact details of his or her guardian. The guardian must then send a document, the contents of which will remain confidential, to taize.safeguarding protonmail.com explaining what is possible for this person and any special precautions that should be taken. If this person is part of a group, the group leader must be especially vigilant for their safety.

- Gruppledaren uppmuntrar några gruppmedlemmar i åldrarna 18—29 år att ställa upp som "kontaktpersoner" (“contact people”) för att, tillsammans med den som leder bibelintroduktionen, se till att samtalsgrupperna fungerar. Gruppledaren fortsätter under veckan att se till så att alla i gruppen deltar i programmet och har också ansvaret för allas personsäkerhet under vistelsen. Gruppledaren förbereder kontaktpersonerna för deras uppgift och ser till så att de är inställda på att arbeta med unga från andra grupper.

2.1 Några grundregler för den som möter unga som är över 18, särskilt i mötet med dem som kan behöva extra stöd (those who are vulnerable)

Respekt

- Respektera alltid en ung människas integritet i all hennes mångfald.
- Mobbning kan ta sig olika uttryck och kan också innefatta olämpliga aktiviteter eller lekar som leder till att deltagare driver med någon eller förnedrar någon även om det inte var avsikten från början.
- Försäkra dig om att varje ung människa känner sig välkommen också med sina svagheter och ömtåliga sidor.
- Pressa inte en ung människa att berätta hemligheter, eller något som hon tycker känns obekvämt, i samtalsgruppen.
- Bemöda dig om lämpligt ordval och uppförande — till exempel, rök inte under samtalsgruppstiden.
- All olämplig användning av internet, inklusive sociala medier, ska alltid undvikas.
- Undvik alla trakasserier, undvik alla sexuella trakasserier inklusive sexting [4] — allt detta är straffbart enligt fransk lag.
- Be inte minderåriga som inte tillhör din egen resegrupp om kontaktinformation, och leta inte upp dem på sociala medier.

Vaksamhet

- Tala alltid med en broder först om du vill röra dig utanför Taizé.
- All konsumtion av droger och all okontrollerad konsumtion av alkohol måste rapporteras.


Notes

[1Vårdnadshavaren kan vara en förälder (om bara en förälder har den rollen) eller båda föräldrarna (om de delar vårdnaden), eller vårdnadshavaren kan vara tillsatt av en myndighet.

[2En gruppledare är den vuxna/e som kommer med en grupp minderåriga och har ansvaret för dem under deras vistelse i Taizé

[3Sexting är att skicka, ta emot eller skicka vidare sexuellt explicita meddelanden eller bilder.

[4Sexting är att skicka, ta emot eller skicka vidare sexuellt explicita meddelanden eller bilder.