TAIZÉ

Nové CD

Music of Unity and Peace (Hudba jednoty a pokoje)

 
CD nahrané v komunitě Taizé v roce 2014.

CD, ref.: T 400.

NahrávkaTaizé – Music of Unity and Peace (Hudba jednoty a pokoje) je výsledkem nebývalé spolupráce mezi komunitou Taizé a lidmi z mezinárodní společnosti Deutsche Grammophon / Universal Music. Tato společnost nabídla své zkušenosti a kvalifikaci k produkci tohoto alba. Komunita přijala spolupráci na tomto projektu s úmyslem, aby mohlo poznat její zpěvy širší publikum. Posluchači, kteří se mezinárodních setkání v Taizé už někdy zúčastnili, se znovu setkají s atmosférou, která je oslovila. Mnozí další objeví odraz této rozjímavé modlitby.

Po zvonění zvonů, které jsou návštěvníkům Taizé dobře známé, se rozezvučí písně v podání sboru mladých a hudebníků z různých zemí. Některé nahrávky byly pořízené během modliteb komunity v červenci roku 2014, zatímco některé žalmy a responzoria zpívají pouze bratři. Některé skladby tedy uslyšíte ve sborovém podání více než dvou a půl tisíce lidí, zatímco jiné dávají okusit intimitu, která doprovází modlitby v Taizé. Píseň „Let all who are thisty come“ je vůbec první vydanou nahrávkou tohoto zpěvu.

„Je tolik míst po světě, která potřebují pokoj,“ říká bratr Alois, představený komunity Taizé, v doprovodné brožurce. „Ale tento pokoj musí přijít do našich srdcí. Pokoj neznamená, že budeme mít vždycky jednoduchý život, ale znamená to, že věříme, že pokoj je možný.“

Ředitel společnosti Deutsche Grammophon Mark Wilkinson je nahrávkou potěšen: „Tato speciální emocionální a dojemná hudba si zaslouží, aby našla širší publikum. Hudba může být nositelem změny, může bořit bariéry a jedinečné kvality písní z Taizé jsou toho důkazem.“

Písně:

1. Zvony z Taizé

2. Veni Sancte Spiritus

Přijď, Duchu svatý.

sóla
Přijď, Duchu, od čtyř větrů,
přijď, Dechu Boží;
rozptyl stíny nad námi,
obnov a posilni svůj lid.
Veni Sancte Spiritus.

Světlo duši blažící,
srdce v tebe věřící,
rač milostně naplnit.
Člověk bez tvé pomoci,
slábne a je bez moci, vše mu může uškodit.
Veni Sancte Spiritus.

Přijď, mírný hostiteli duše,
nejsladší ulehčení,
ty jsi v práci úleva,
ty jsi v žáru občerstvení,
ty jsi v pláči útěcha,
v bázni jsi ochranou.
Veni Sancte Spiritus.

(Ezechiel 37, 9 a úryvky svatodušní sekvence)

3. Uvedení: Seigneur, ouvre mes lèvres

(Žalm 100)

Pane, otevři mé rty.
A má ústa tě budou chválit.
Bože, pospěš mi na pomoc.
Slyš naše volání.

Hlahol Hospodinu, celá země!
Radostně služ Hospodinu!
Vstupte před jeho tvář s plesem!

Vězte, Hospodin je Bůh,
on nás učinil, a ne my sami sebe,
jsme jeho lid, ovce, které pase.

Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním,
do nádvoří jeho s chvalozpěvem!
Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu,

neboť Hospodin je dobrý,
jeho milosrdenství je věčné,
jeho věrnost do všech pokolení!

4. Bless the Lord

Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu!
Dobrořeč, má duše, Hospodinu, on mě vede k životu.
(Žalm 103)

sóla
(Žalm 103)

Hospodin ti odpouští všechny nepravosti,
ze všech nemocí tě uzdravuje,
vykupuje ze zkázy tvůj život,
věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním.

Jak vysoko nad zemí je nebe,
tak mohutně se klene jeho milosrdenství
nad těmi, kdo se ho bojí.

Jako se nad syny slitovává otec,
slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.
On ví, že jsme jen stvoření,
pamatuje, že jsme jen prach.

Jak je vzdálen východ od západu,
tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti.

Dobrořečte Hospodinu, všechna jeho díla,
dobrořečte Hospodinu, jeho andělé.

5. Laudate Dominum

Chvalte Hospodina, všechny národy.
(Žalm 117, 1)

sóla
(Žalmy 117, 66 a 150)

Chvalte Hospodina, všechny národy,
všichni lidé, chvalte ho zpěvem,
neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství.
Hospodinova věrnost je věčná!

Hlahol Hospodinu, celá země!
Pějte žalmy k slávě jeho jména.
Řekněte Bohu: Ať se ti klaní celá země
a zpívá ti žalmy, ať zpívá žalmy tvému jménu.

Dobrořečte, národy, našemu Bohu,
zvučně rozhlašujte jeho chválu.
Zachoval nás při životě,
nedopustil, aby nám uklouzly nohy.

Chvalte Boha v jeho svatyni,
chvalte ho i na obloze, již sklenul svou mocí,
chvalte ho za jeho bohatýrské činy,
chvalte ho pro jeho nesmírnou velikost!

Chvalte ho zvukem polnice,
chvalte ho harfou a citerou,
chvalte ho strunami a flétnou,
chvalte ho bubnem a tancem!

Chvalte ho zvučnými cymbály,
chvalte ho cymbály dunivými!
Chvalte Hospodina, všechno, co má dech,
ať chválí Hospodina! Ať chválí Hospodina!

Sláva buď všemohoucímu Otci,
jeho Synu, Ježíši Kristu,
a Duchu svatému, který je Láska,
až navěky. Amen.

6. Responzorium: Le Verbe s’est fait chair

(verše z Janova evangelia 1)

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi,
plné milosti a pravdy.

Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka;
to přicházelo do světa.

Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno,
dal moc stát se Božími dětmi.

Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni
milostí za milostí.

Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn,
který je v náručí Otcově, nám o něm řekl.

Sláva Otci, i Synu i Duchu svatému.

7. Beati voi poveri

Blaze vám, chudí, neboť vaše je království Boží.
(Lk 6, 20)

sóla
(Mt 5, 3–11)

Blaze chudým v duchu,
neboť jejich je království nebeské.

Blaze těm, kdo pláčou,
neboť oni budou potěšeni.

Blaze tichým,
neboť oni dostanou zemi za dědictví.

Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti,
neboť oni budou nasyceni.

Blaze milosrdným,
neboť oni dojdou milosrdenství.

Blaze těm, kdo mají čisté srdce,
neboť oni uzří Boha.

Blaze těm, kdo působí pokoj,
neboť oni budou nazváni syny Božími.

Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti,
neboť jejich je království nebeské.

8. Jubilate cœli

Radujte se, nebesa a země, Ježíš Kristus vpravdě vstal z mrtvých.

9. Žalm 63

Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu,
mé tělo touhou po tobě hyne.

Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu,
má duše po tobě žízní,
mé tělo touhou po tobě hyne
ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi.
Proto tě vyhlížím ve svatyni,
chci spatřit tvoji sílu a slávu.

Tvé milosrdenství je lepší než život,
mé rty tě chválí zpěvem.
Proto ti dobrořečím po celý život,
v tvém jménu pozvedám dlaně.
Má duše se sytí nejtučnější stravou,
moje rty plesají, má ústa zpívají chválu.

Když si tě na lůžku připomínám,
o tobě rozjímám za nočních hlídek,
že jsi mou pomocí býval,
ve stínu křídel tvých plesám.
Má duše přilnula k tobě,
tvá pravice mě pevně drží.

10. Bleibet hier

Zůstaňte zde a bděte se mnou.
(Mt 26, 38)

sóla
(Mt 26)
Má duše je smutná až k smrti.
Zůstaňte zde a bděte se mnou.
Počkejte zatím zde, já půjdu dál, abych se modlil.
Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení.
Duch je odhodlán, ale tělo slabé.

11. In manus tuas, Pater

Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.
(Lk 23, 46)

12. Surrexit Christus

Kristus vstal z mrtvých! Zpívejte Pánu!

sóla
(Daniel 3, Žalmy 136 a 118)

Dobrořečte Hospodinu, nebesa.
Dobrořečte Hospodinu, nebeské hvězdy.

Dobrořečte Hospodinu, slunce a měsíci.
Dobrořečte Hospodinu, noci a dni.

Dobrořečte Hospodinu, nebeské hvězdy.
Dobrořečte Hospodinu, ohni a žáre.

Dobrořečte Hospodinu, hory a pahorky.
Dobrořečte Hospodinu, moře a řeky.

Chválu vzdejte Bohu nebes,
jeho milosrdenství je věčné.

Veškerému tvorstvu dává pokrm,
jeho milosrdenství je věčné.

Hospodin je při mně, nebojím se.
Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý.

Nezemřu, budu žít,
budu vypravovat o Hospodinových činech.

Hospodin je síla má i moje píseň;
stal se mou spásou.

Toto je den, který učinil Hospodin,
jásejme a radujme se z něho.

Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý,
jeho milosrdenství je věčné.

Aleluja, aleluja! Aleluja, amen.

13. Gospodi pomiluj

Pane, smiluj se

sóla

Za všechny, kdo jsou svědky dobroty a smíření,
Pane, prosíme tě.

Za národy zkoušené konflikty a násilím, za ty, kdo usilují o pokoj,
Pane, prosíme tě.

Za spravedlivé rozdělování přírodního bohatství mezi všechny lidi,
Pane, prosíme tě.

Za všechny křesťany, aby byli svědky Boha, který je společenství,
Pane, prosíme tě.

Za mladé lidi v těžké situaci, za nezaměstnané, aby neztráceli naději v budoucnost,
Pane, prosíme tě.

Za lidi, kteří se snaží předvídat rizika přírodních pohrom, za ty, kdo pomáhají ohroženým lidem,
Pane, prosíme tě.

14. Aber du weißt den Weg für mich

Bože, dej ať se mé myšlenky shromáždí u tebe.
U tebe je světlo, ty na mě nezapomínáš.
U tebe je pomoc a trpělivost.
Já tvým cestám nerozumím, ale ty cestu pro mě znáš.
(podle Dietricha Bonhoeffera)

15. Simeonova píseň

(Lk 2, 29–32)

Opatruj nás, Bože, když bdíme,
abychom bděli s Kristem,
a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.

Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane,
podle svého slova,
neboť mé oči viděly tvé spasení,
které jsi připravil přede všemi národy –
světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael.

Sláva Otci, i Synu i Duchu svatému.
nyní i navěky. Amen.

16. Jésus le Christ

Ježíši Kriste, vnitřní světlo, nedovol, aby ke mně promlouvaly mé temnoty.
Ježíši Kriste, vnitřní světlo, dej, abych byl schopen přijmout tvou lásku.
(podle sv. Augustina)

sóla
(Žalm 139)

Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě.
Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat.

I kdybych vzlétl na křídlech jitřní záře, chtěl přebývat při nejzazším moři,
tvoje ruka mě tam doprovodí, tvá pravice se mě chopí.

Kdybych řekl: Snad mě přikryje tma, i noc kolem mne se stane světlem.
Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo.

Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň: podivuhodně jsem utvořen,
Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce; a po cestě věčnosti mě veď.

17. De noche iremos

Půjdeme nocí hledat pramen,
jediným světlem bude nám žízeň.
(Luis Rosales)

sóla
(sv. Jan od Kříže)

Jak dobře znám ten pramen, který vyvěrá a teče, přestože je noc.
Jeho čistota není nikdy zakalena. A vím, že všechno jeho světlo už přišlo,
přestože je noc.

Tento věčný pramen je skrytý v tomto živém chlebu,
aby nám dal život,
přestože je noc.

Živý pramen, po kterém toužím,
ve chlebu života ho vidím,
přestože je noc.

18. Ubi caritas et amor

Kde je dobrota a láska, tam je Bůh.

19. Let all who are thirsty come

Kdo žízní, ať přistoupí;
kdo touží, ať zadarmo nabere vody života.
Amen, přijď, Pane Ježíši. Amen, přijď, Pane Ježíši.
(Zj 22, 17b.20b)

Hudba:
Taizé: skladby č. 6, 7, 11, 14, 19.
Jacques Berthier: skladby č. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18.
Joseph Gelineau: skladba č. 9.
Ruská pravoslavná liturgie: skladba č. 13.
[>>>Toto CD si můžete zakoupit v obchodě v Taizé i v prodejnách v mnoha zemích. Můžete si jej také koupit online.
Aktualizováno: 17. března 2015
shop.taize.fr