TAIZÉ

Liên lạc

 

Bằng email:

- meetings taize.fr (meetings team; but for enquiries about coming to Taizé preferably use the registration form)

- community taize.fr (để liên lạc một trong các thầy)

- editions taize.fr Les Presses de Taizé (chỉ dành cho các vấn đề về xuất bản.)

- media taize.fr Dành cho các nhà báo đang tìm kiếm thêm thông tin về Taizé và các cuộc gặp mặt giới trẻ quốc tế.

- webadmin taize.fr (chỉ dành cho các câu hỏi kỹ thuật liên quan đến trang web)

Trang web của Taizé: http://www.taize.fr

Bằng điện thoại:

- Nhóm Tiếp Đón (The welcome team): +33 (0)3 85 50 30 02 (tiếng Anh)
(Thứ Hai đến thứ Sáu: 11:00-12:00 CET)
- Cộng đoàn: +33 (0)3 85 50 30 30

Bằng bưu chính:

Gửi cho các cuộc gặp mặt:
- “Meetings”, The Taizé Community, 71250 Taizé, France.

Gửi cho cộng đoàn:
- The Taizé Community, 71250 Taizé, France.

Cập nhật ngày: 30, Tháng Mười Một 2017