TAIZÉ

Sản phẩm của các thầy

"Ơn gọi sống cộng đồng đã giúp chúng tôi sống một cách không mưu ích từ công việc của chúng tôi, không nhận của bố thí, không nhận thừa kế lẫn quà tặng, thực sự là không có gì. Và điều quan trọng là chúng ta không sống để đề cao bản thân, cũng như không hoảng sợ trước những nguy cơ nghèo khó, đó mới thực sự là nguồn mạch của sức mạnh vô tận"

Suối nguồn Taizé.