TAIZÉ

Châu Á Thái Bình Dương

Những buổi cầu nguyện thường xuyên ở Châu Á
2006 Đại hội tại Kolkata