TAIZÉ

Vào cuối mỗi năm

Rostock 2022
2010 Gặp gỡ Rotterdam
2009 Gặp gỡ Poznań
2008 Gặp gỡ Brussels
2007 Hình ảnh Geneva