polski

TAIZÉ

Modlitwa na każdy dzień

 

Wielki post 2

Śpiew

Psalm

Do Ciebie, Panie,
wznoszę moją duszę.

Tobie ufam, Boże, niech zawód mnie nie spotka.
Niech moi przeciwnicy nie triumfują nade mną,
nikt bowiem, kto Ci zawierzył,
nie będzie zawstydzony.

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń,
Boże i Zbawco.

W Tobie mam nadzieję.
Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie,
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości,
lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu,
ze względu na dobroć Twą, Panie.

Dobry jest Pan i łaskawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
uczy ubogich dróg swoich.

Ps 25

Czytanie

Święty Paweł pisze: Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich — w Chrystusie Jezusie.

Ef 2, 4-6

lub

Jezus mówił do swoich uczniów: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie». Potem mówił do wszystkich: «Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?»

Łk 9, 22-25

Śpiew

Cisza

Modlitwa wstawiennicza

Za ofiary wojen i przemocy – prosimy Cię, Panie.

Za poranionych przeciwnościami i trudami życia – prosimy Cię, Panie.

Za tych, którzy w samotności zmagają się ze starością lub chorobą – prosimy Cię, Panie.

Za tych, którzy z poświęceniem przywracają pokój, niosą pomoc cierpiącym i budują bardziej sprawiedliwy świat – prosimy Cię, Panie.

O Chryste, Ty umarłeś i zmartwychwstałeś; aby nas nic już nie odłączyło od miłości Boga, uczyń nas świadkami tej miłości – prosimy Cię, Panie.

Ojcze nasz

Modlitwa

Chryste współczującej miłości, dzięki Twej Ewangelii odkrywamy, że doszukiwanie się, kim jesteśmy albo nie, prowadzi donikąd. To, co najistotniejsze, znaleźć można w bardzo pokornej ufności wiary. Tylko tak dostrzegamy niewinność Boga i rozumiemy, że Bóg może dawać tylko swoją miłość.

lub

Błogosław nam, Jezu Chryste. Ty okrywasz nas współczującą miłością jak szatą.

Śpiewy


Inne modlitwy

Więcej modlitw znajdziesz na końcu tej strony.

Większość modlitw, które znajdują się na tej stronie, możesz znaleźć w książce “Modlitwa na każdy dzień”. Zobacz Książki, CD i wideo