polski

TAIZÉ

Modlitwa na każdy dzień

 

Adwent 2

Śpiew

Psalm

Do Ciebie, Panie,
wznoszę moją duszę.

Tobie ufam, Boże, niech zawód mnie nie spotka.
Niech moi przeciwnicy nie triumfują nade mną,
nikt bowiem, kto Ci zawierzył,
nie będzie zawstydzony.

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń,
Boże i Zbawco.

W Tobie mam nadzieję.
Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie,
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości,
lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu,
ze względu na dobroć Twą, Panie.

Dobry jest Pan i łaskawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
uczy ubogich dróg swoich.

Ps 25

Czytanie

Święty Paweł pisze: Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne — zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który was wzywa: On też tego dokona.

1 Tes 5, 16-24

lub

Jezus powiedział do Nikodema: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego». Nikodem powiedział do Niego: «Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?» Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha».

J 3, 3-8

Śpiew

Cisza

Modlitwa wstawiennicza

Boże, nasz Ojcze, dziękujemy Ci, że nas powołałeś, abyśmy Cię poznali, pokochali i Tobą żyli. – Maranatha, Pan jest blisko!

Ty posłałeś swego Syna umiłowanego, doskonały obraz Ciebie samego i odblask Twego oblicza; On upodobnił się do nas we wszystkim z wyjątkiem grzechu. – Maranatha, Pan jest blisko!

W Nim ogłosiłeś dobrą nowinę o Twoim Królestwie; Ty przebaczasz nasze przewinienia i leczysz nasze rany. – Maranatha, Pan jest blisko!

Daj nam żyć w komunii z Twoim Synem; spraw, byśmy czuwając czekali na dzień Jego ponownego przyjścia. – Maranatha, Pan jest blisko!

Obdarz nas pokojem, abyśmy mogli przekazywać go sobie wzajemnie w miłości braterskiej, służąc w ten sposób całej rodzinie ludzkiej. – Maranatha, Pan jest blisko!

Ojcze nasz

Modlitwa

Jezu, nasza radości, zwykłe pragnienie Twojej obecności już jest początkiem wiary. Ukryta w głębi nadzieja sprawia, że wytryskują w nas źródła zesłane przez Ducha Świętego: dobroć, bezinteresowność i wewnętrzna harmonia.

lub

Błogosław nam Jezu Chryste. Gdy ufność serca jest u początku wszystkiego, dajesz nam świeżość płynącą z Ewangelii.

Śpiewy


Inne modlitwy

Więcej modlitw znajdziesz na końcu tej strony.

Większość modlitw, które znajdują się na tej stronie, możesz znaleźć w książce “Modlitwa na każdy dzień”. Zobacz Książki, CD i wideo