TAIZÉ

Biblická čtení na každý den

 
Uvádíme úryvky z Písma k denní meditaci, jak se čtou při polední modlitbě v Taizé. Biblické odkazy vyznačují většinou delší text, ze kterého úryvek pochází.
     
2022
st, 6. července
Ježíš řekl muži, kterého uzdravil: Jdi domů ke své rodině a pověz jim, jak veliké věci ti učinil Pán, když se nad tebou smiloval.
Mk 5,1-20
čt, 7. července
Z knihy proroka Izaiáše: Kvůli svému lidu nebudu zticha, dokud jako záře nevzejde jeho spravedlnost.
Iz 62,1-5
pá, 8. července
Hospodine, nade všemi se smilováváš, protože všecko můžeš. Nehledíš na hříchy lidí, jen aby činili pokání.
Mdr 11,21-26
so, 9. července
Zmrtvýchvstalý Kristus řekl: Hle, stojím před dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.
Zj 3,20-22
NE, 10. července
Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe.
L 10,25-37
po, 11. července
Abraham věřil a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země kterou měl dostat za úděl; a vydal se na cestu, ačkoli nevěděl, kam jde.
Žd 11,8-16
út, 12. července
Modlím se k tobě, Hospodine, zrána uslyšíš můj hlas. Ráno se připravím a budu čekat.
Ž 5
st, 13. července
Ježíš řekl: Ne každý, kdo mi říká „Pane, Pane“, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce.
Mt 7,21-27

Taizé - Biblická čtení na každý den  Biblická čtení na každý den
Taizé - Aplikace pro Android  Aplikace pro Android   •   iPhone app

Stáhnout soubor

PDF

PDF: na šířku: ČervenČervenecSrpen
PDF: na výšku: ČervenČervenecSrpen