TAIZÉ

Biblická čtení na každý den

 
Uvádíme úryvky z Písma k denní meditaci, jak se čtou při polední modlitbě v Taizé. Biblické odkazy vyznačují většinou delší text, ze kterého úryvek pochází.
     
2023
út, 26. září
Hospodin je má pevná tvrz. Když jsem vzýval Hospodina, jemuž patří chvála, byl jsem zachráněn.
2 S 22,1-20
st, 27. září
Jan píše: Kdo říká, že zůstává v Kristu, musí žít tak, jak žil on.
1 J 2,1-6
čt, 28. září
Všechna tvá přikázání, Hospodine, jsou pravda. Podle svého milosrdenství mi zachovej život, svědectví tvých úst se budu držet.
Ž 119,81-88
pá, 29. září
Pavel píše: Jestliže jsme s Kristem zemřeli, budeme s ním i žít.
2 Tm 2,8-13
so, 30. září
Pavel napsal: Chci poznat Krista a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak dosáhl zmrtvýchvstání.
Fp 3,4-14
NE, 1. října
Ježíš pověděl těm, kteří mu naslouchali: „Jeden člověk řekl svým synům: ,Jděte dnes pracovat na vinici.‘ První odpověděl: ,Nechce se mi.‘ Ale potom toho litoval a šel. Druhý řekl: ,Ano, Pane.‘ Ale nešel. Kdo z těch dvou splnil vůli svého otce?“
Mt 21,28-31
po, 2. října
Odlož roucho smutku a navěky se oblékni důstojností od Boha. Bůh tě povede s radostí ve světle své slávy s milosrdenstvím a spravedlností jemu vlastní.
Bár 5,1-9
út, 3. října
Ježíš řekl: Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi.
Mt 7,7-14

Taizé - Biblická čtení na každý den  Biblická čtení na každý den
Taizé - Aplikace pro Android  Aplikace pro Android   •   iPhone app

Stáhnout soubor

PDF

PDF: na šířku: SrpenZáříŘíjen
PDF: na výšku: SrpenZáříŘíjen