TAIZÉ

Modlitby na každý den

 

Doba postní 5

Píseň

Žalm

Pane, tys nám býval útočištěm
od pokolení do pokolení!

Dříve než se zrodily hory, než povstala země a svět,
od věčnosti do věčnosti jsi ty, Bože!

Rozkazem vracíš člověka v prach
a pravíš: „Vraťte se, smrtelníci!“

Neboť tisíc let je v tvých očích
jako včerejší den, který minul,
a jako noční hlídka.

Nauč nás počítat naše dny,
ať dojdeme k moudrosti srdce.

Obrať se, Hospodine, jak dlouho ještě budeš čekat?
Slituj se nad svými služebníky!

Nasyť nás brzy svou slitovností,
ať jásáme a radujeme se po celý život!

z Žalmu 90

Čtení

Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novu smlouvu. Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Oni mou smlouvu porušili, ale já jsem zůstal jejich manželem, je výrok Hospodinův. Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův: Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra: „Poznávejte Hospodina!“ Všichni mě budou znát, od nejmenšího do největšího z nich, je výrok Hospodinův. Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat.

Jr 31, 31–34

nebo

Ježíš řekl: „Přišla hodina, aby byl oslaven Syn člověka. Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Kdo miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mně slouží, dojde cti od Otce.“
„Nyní je má duše sevřena úzkostí. Mám snad říci: Otče, zachraň mě od této hodiny? Vždyť pro tuto hodinu jsem přišel. Otče, oslav své jméno!“ Z nebe zazněl hlas: „Oslavil jsem a ještě oslavím.“ Zástup, který tam stál a slyšel to, říkal, že zahřmělo. Jiní tvrdili: „Anděl k němu promluvil.“ Ježíš nato řekl: „Tento hlas se neozval kvůli mně, ale kvůli vám. Nyní je soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven. A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě.“

J 12, 23–32

Píseň

Ticho

Chvály

Kriste, tys zachoval věrnost až do smrti a ukázal nám tak cestu největší lásky.

Kriste, tys vzal na sebe tíhu hříchu a ukázal nám tak cestu milosrdenství.

Kriste, ty ses modlil za ty, kdo tě křižovali, a ukázal nám tak cestu odpuštění.

Kriste, tys otevřel brány ráje kajícímu se zločinci a zažehl v nás tak naději.

Kriste, přijď na pomoc našemu nedostatku víry.

Kriste, stvoř nám čisté srdce, obnov a posiluj našeho ducha.

Kriste, tvé Slovo je blízko. Kéž v nás vždy přebývá a ochraňuje nás.

Otče náš

Modlitba

Ježíši Kriste, i kdybychom nepociťovali nic z tvé přítomnosti, ty jsi s námi neustále. Tvůj svatý Duch v nás působí bez přestání a otvírá stezky vedoucí od pochybností k důvěře.

nebo

Požehnej nás, Pane Ježíši Kriste, nás, kteří tě milujeme, i když jsme tě neviděli.

Zpěv


Další modlitby

Modlitby na jednotlivá období liturgického roku, které připravili bratři komunity Taizé, jsou sebrány v publikaci Zpěvy a modlitby z Taizé.