TAIZÉ

Modlitby na každý den

 

Velikonoce 6

Píseň

Žalm

Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě.
Pravím Hospodinu: »Ty jsi můj Pán.
Bez tebe nemám štěstí.«
Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší,
ty mně zachováváš můj úděl.
Můj podíl padl do rozkošného kraje,
mám velikou radost ze svého dědictví!
Velebím Hospodina, že mi byl rádcem,
k tomu mě i za noci vybízí mé nitro.
Hospodina mám neustále na zřeteli,
nezakolísám, když je mi po pravici.
Proto se raduje mé srdce, má duše plesá,
i mé tělo bydlí v bezpečí,
neboť nezanecháš mou duši v podsvětí,
nedopustíš, aby tvůj svatý spatřil porušení.
Ukážeš mi cestu k životu,
u tebe je hojná radost,
po tvé pravici je věčná slast.

z Žalmu 16

Čtení

Přicházejte tedy ke Kristu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je ’vyvolený a vzácný’. I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista. Vy však jste ’rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu’, abyste hlásali mocné skutky, toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Kdysi jste ’vůbec nebyli lid’ nyní však jste lid Boží; pro vás ’nebylo slitování’, ale nyní jste došli slitování.

1 P 2,4–5.9–10

nebo

Ježíš řekl: „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A cestu, kam jdu, znáte.“ Řekne mu Tomáš: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?“ Ježíš mu odpověděl: „Já jsem cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“

J 14,1–6

Píseň

Ticho

Prosby

Kriste, skrze Ducha svatého žiješ v našich srdcích. Veď nás k svému Otci.

Kriste, ty nás posíláš, abychom ohlašovali tvé odpuštění. Dej, aby všichni lidé poznali tvou lásku.

Kriste, tys slíbil svým učedníkům Ducha svatého, který nás naučí všemu. Oživuj naši víru.

Kriste, tys slíbil svým učedníkům Ducha pokoje. Obnov svým pokojem celou zem.

Kriste, tys slíbil svým učedníkům Ducha pravdy. Dej nám, abychom poznali tvou lásku, která je nad všechno poznání.

Kriste, tvůj Duch naplňuje celý vesmír, přebývá v každém z nás.

Otče náš

Modlitba

Spasiteli všeho, co žije, když jdeme za tebou, rozhodujeme se pro lásku a odmítáme zatvrdit svá srdce. Ty nás chceš zahrnout radostí evangelia. A když je naše nitro zahaleno temnotou, jedna cesta zůstává otevřená: cesta pokojné důvěry.

Zpěv


Další modlitby

Modlitby na jednotlivá období liturgického roku, které připravili bratři komunity Taizé, jsou sebrány v publikaci Zpěvy a modlitby z Taizé.