TAIZÉ

Modlitby na každý den

 

Advent 2

Píseň

Žalm

K tobě pozvedám svou duši,
Hospodine, můj Bože,
v tebe důvěřuji, kéž nejsem zahanben,
ať nade mnou nejásají moji nepřátelé.
Vždyť nikdo z těch, kdo v tebe doufají, nepadne do hanby;
do hanby padnou ti, kdo lehkovážně ruší věrnost.

Ukaž mi své cesty, Hospodine,
a pouč mě o svých stezkách.
Veď mě ve své pravdě a uč mě,
neboť ty jsi Bůh, můj spasitel,
nepřestávám v tebe důvěřovat.

Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování,
na své milosrdenství, které trvá věčně.
Nemysli na hříchy mého mládí, na má provinění,
pamatuj na mě ve svém milosrdenství
pro svou dobrotivost, Hospodine!

Hospodin je dobrý a dokonalý,
proto ukazuje hříšníkům cestu.
Pokorné vede k správnému jednání,
pokorné učí své cestě.

Ž 25, 1–9

Čtení

Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte; zlého se chraňte v každé podobě. Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní.

1 Te 5, 16–24

nebo

Ježíš odpověděl Nikodémovi: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“ Nikodém mu řekl: „Jak se může člověk narodit, když je už starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit.“ Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu. Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.“

J 3, 3–8

Píseň

Ticho

Prosby

Bože, náš Otče, velebíme tě za to, že nás voláš, abychom tě poznávali, milovali tě a žili z tebe.
Maranatha, Pán přichází!

Tys poslal svého milovaného Syna, svůj dokonalý obraz a odlesk tvé tváře, a on se nám stal podobný ve všem, kromě hříchu.
Maranatha, Pán přichází!

V něm jsi nám zjevil radostnou zvěst o příchodu tvého království, skrze něj odpouštíš naše viny a uzdravuješ naše rány.
Maranatha, Pán přichází!

Zachovej nás ve společenství svého Syna a v bdělém očekávání jeho druhého příchodu.
Maranatha, Pán přichází!

Daruj nám svůj pokoj, abychom jej sdíleli jedni s druhými v bratrské lásce a abychom vytrvale sloužili lidské rodině.
Maranatha, Pán přichází!

Otče náš

Modlitba

Ježíši, naše radosti, prostá touha po tvé přítomnosti je již začátkem víry. A toto skryté očekávání dává v našem životě vytrysknout pramenům dobroty, nezištnosti a také vnitřního souladu, který je darem tvého Ducha svatého.

nebo

Požehnej nás, Pane Ježíši Kriste, ty, který nám dáváš zakoušet svěžest evangelia, když začátkem všeho je důvěra srdce.

Zpěv


Další modlitby

Modlitby na jednotlivá období liturgického roku, které připravili bratři komunity Taizé, jsou sebrány v publikaci Zpěvy a modlitby z Taizé.