TAIZÉ

Biblická čtení na každý den

 
Uvádíme úryvky z Písma k denní meditaci, jak se čtou při polední modlitbě v Taizé. Biblické odkazy vyznačují většinou delší text, ze kterého úryvek pochází.
     
2023
pá, 3. února
Nad hlavu mi přerostly mé nepravosti, jako těžké břemeno mě tíží. Na tebe jen, Hospodine, čekám, Panovníku, Bože můj, kéž bys odpověděl!
Ž 38
so, 4. února
Ježíš řekl: Jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci.
J 13,31-35
NE, 5. února
Toto praví Hospodin: Dotazujte se mne a budete žít. Ať se valí právo jako vody, spravedlnost jak proudící potok.
Am 5,4.24
po, 6. února
Ježíš se zeptal žebráka: Co chceš, abych pro tebe učinil? — Pane, ať vidím! Ježíš mu řekl: Jdi, tvá víra tě zachránila. Hned prohlédl a šel tou cestou za ním.
Mk 10,46-52
út, 7. února
Moudrost vyrvala své služebníky z tísně. Spravedlivého vedla přímými cestami, dala mu znalost království Božího.
Mdr 10,9-14
st, 8. února
Jan napsal: Toto je zvěst, kterou jsme slyšeli od Krista: Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy.
1 J 1,1-7
čt, 9. února
Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.
Ga 6,1-10
pá, 10. února
Hospodine, ty jsi byl záštitou slabého, v soužení záštitou ubožáka.
Iz 25,1-5

Taizé - Biblická čtení na každý den  Biblická čtení na každý den
Taizé - Aplikace pro Android  Aplikace pro Android   •   iPhone app

Stáhnout soubor

PDF

PDF: na šířku: LedenÚnorBřezen
PDF: na výšku: LedenÚnorBřezen