TAIZÉ

Biblická čtení na každý den

 
Uvádíme úryvky z Písma k denní meditaci, jak se čtou při polední modlitbě v Taizé. Biblické odkazy vyznačují většinou delší text, ze kterého úryvek pochází.
     
2024
so, 18. května
Jan píše: Nemilujme pouhým slovem, ale činem.
1 J 3,14-20
NE, 19. května
LETNICE
Ježíš řekl: Jakmile přijde Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám za sebe, ale bude mluvit, co uslyší.
J 16,12-15
po, 20. května
Pavel píše: „Nechte se vést Božím Duchem. Ovoce Božího Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.“
Ga 5,16-18.22-23
út, 21. května
Petr řekl: „Bůh si mě hned na začátku mezi vámi vyvolil, aby ode mne pohané uslyšeli slovo evangelia a uvěřili. A sám Bůh, jenž zná lidská srdce, se za ně postavil: Dal jim Ducha svatého.“
Sk 15,5-12
st, 22. května
Pavel píše Timoteovi: „Svěřený poklad víry chraň mocí Ducha svatého, který v nás přebývá.“
2 Tm 1,12-14
čt, 23. května
Izajáš řekl: Na Mesiáši spočine duch Hospodinův, nebude soudit podle toho, co vidí oči, nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši, nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva.
Iz 11,1-10
pá, 24. května
Kristus přišel a zvěstoval mír, mír těm, kteří jsou dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. A tak v něm smíme, jedni i druzí, v jednotě Ducha stanout před Otcem.
Ef 2,14-18
so, 25. května
Ježíš řekl: Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.
J 14,21-26

Taizé - Biblická čtení na každý den  Biblická čtení na každý den
Taizé - Aplikace pro Android  Aplikace pro Android   •   iPhone app

Stáhnout soubor

PDF

PDF: na šířku: DubenKvětenČerven
PDF: na výšku: DubenKvětenČerven