TAIZÉ

Biblická čtení na každý den

 
Uvádíme úryvky z Písma k denní meditaci, jak se čtou při polední modlitbě v Taizé. Biblické odkazy vyznačují většinou delší text, ze kterého úryvek pochází.
     
2023
so, 9. prosince
Zmrtvýchvstalý řekl apoštolům: Je psáno, že Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých; v jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům.
L 24,35-48
NE, 10. prosince
Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!
Mk 1,1-8
po, 11. prosince
Žijte v Kristu Ježíši, v něm zapusťte kořeny, pevně se držte víry a znovu a znovu vzdávejte díky.
Ko 2,6-13
út, 12. prosince
Nyní vás Pán učinil světlem, žijte proto jako děti světla  ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda.
Ef 5,8-14
st, 13. prosince
Ano, v opravdovosti máš zalíbení, dáváš mi poznávat tajuplnou moudrost. Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov mém nitru pevného ducha.
Ž 51
čt, 14. prosince
Z knihy proroka Izajáše: V obrácení a ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství.
Iz 30,15-18
pá, 15. prosince
Ježíš vzal kalich, vzdal díky, a řekl svým učedníkům: „Toto je má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé.“
Mk 14,12-16, 22-26
so, 16. prosince
Ježíš řekl svým učedníkům: Kdo je větší: ten, kdo sedí za stolem, či ten, kdo obsluhuje? Zdali ne ten, kdo sedí za stolem? Ale já jsem mezi vámi jako ten, který slouží.
L 22,24-27

Taizé - Biblická čtení na každý den  Biblická čtení na každý den
Taizé - Aplikace pro Android  Aplikace pro Android   •   iPhone app

Stáhnout soubor

PDF

PDF: na šířku: ListopadProsinecLeden
PDF: na výšku: ListopadProsinecLeden