TAIZÉ

Ukraina | Pasiūlymas maldos vigilei už taiką

 

Nuo karo Ukrainoje pradžios daugelis krikščionių visame pasaulyje meldžiasi už taiką. Čia rasite pasiūlymą maldai su Taizé giesmėmis.

Be to, Taizé svetainės puslapyje galite pateikti savo maldos intencijas broliams.

Pasiūlymas pamaldų eigai

Giesmė

Laudate omnes gentes arba Славіте всі народи (Slavite vsi narody)

Brolio Alois malda

Jėzau Kristau, būdami tyloje prieš Tave, mes leidžiame sukilti šiai karštai maldai: sustabdyk ginklų ugnį Ukrainos žemėje! Priimk su meile tuos, kurie miršta nuo smurto ir karo, paguosk gedinčias šeimas, būk su tais, kurie kenčia iš sielvarto arba turi išvykti. Palaikyk tuos, kurie nori taikos ir kurie Ukrainoje, Rusijoje, Baltarusijoje ir kitur imasi iniciatyvos sustabdyti karą. Vis dėlto, susidūrę su nesuvokiama kančia, tikime, kad Tavo meilės ir taikos žodžiai niekada nesibaigs. Tu atidavei savo gyvenimą ant kryžiaus ir atvėrei mums ateitį, net anapus mirties. Mūsų kelyje į Velykas Tavo prisikėlimo šviesa ves mus net tamsoje, primindama, kad blogis niekada netars paskutinio žodžio. Ir mes prašome tavęs: duok taiką mūsų laikams. Tu esi mūsų viltis.

Psalmė

Po kiekvieno stulpelio galite giedoti Bonum est confidere.

Dieve, kaip ilgai tas priešas tyčiosis,
nejau amžinai jie dergs tavo vardą?
Kodėl neištiesi mums rankos – savo dešinės?

Betgi, Dieve, mano karaliau iš seno;
tu laimėjai mums daug pergalių mūsų krašte.
Tau paliepus, ėmė trykšti šaltiniai ir srautai;
išdžiovinai neišsenkančias upes.

Tu sukūrei dieną ir naktį;
tu padėjai į vietą mėnulį ir saulę.
Tu nustatei visas žemės ribas;
padarei vasarą ir žiemą.

Neatiduok savo balandžio laukiniams žvėrims;
savo nuskriaustųjų neužmiršk amžinai.
Žvilgterk į savo Sandorą!
Pilni smurto lindynių mūsų krašto užkampiai.

Tenesitraukia šalin nusivylę nuskriaustieji;
tešlovina tavo vardą vargšai ir beturčiai.
Pakilk, Dieve, gink savo bylą;
atsimink, kaip nedori žmonės šaiposi iš tavęs visą dieną.


Psalmė 74

Skaitinys

Tebūna pašlovintas Dievas, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, gailestingumo Tėvas ir visokios paguodos Dievas, kuris guodžia mus kiekviename sielvarte, kad ir mes galėtume paguosti bet kokio sielvarto ištiktuosius ta paguoda, kurią gauname iš Dievo.


Antras laiškas korintiečiams, 1, 3-4

Giesmė
Dona nobis pacem

Tyla

Maldavimai

Po kiekvieno maldavimo galite giedoti Kyrie 10.

  1. Už visus gyvenančius Ukrainoje. Už karo aukas ir jų gedinčius artimuosius, už sužeistuosius.
  2. Už šeimas, jaunimą, vaikus ir pagyvenusius asmenis, išgyvenančius bombardavimus.
  3. Už tuos, kuriems teko palikti savo gyvenamąsias vietas, už tremtinius, pabėgėlius, perkeltuosius ir visus, kurie juos priima.
  4. Už pačius pažeidžiamiausius žmones, kurie neturi kur dėtis ir bejėgiškai kenčia karo padarinius.
  5. Už tautų vadovus ir visus, kurie gali daryti įtaką įvykių eigai, kad ginklų ugnis kuo greičiau nutrūktų.
  6. Už bažnyčių vadovus, kad jie žinotų, kaip padėti tiems, kuriuos palietė šis baisus išbandymas.
  7. Už taikdarius, už visus tuos, kurie Ukrainoje, Rusijoje, Baltarusijoje ir kitur siekia dialogo ir teisingumo.

Tėve mūsų

Palaiminimo malda

Tu mus laimini, Jėzau Kristau, tu esi mūsų ramybė ir mūsų viltis.

Giesmės

Exaudi orationem meam | Frieden, Frieden | Jésus le Christ | Veni sancte Spiritus

Atnaujinta: 2022 m. kovo 19 d.