TAIZÉ

Aktualijos

Ukraina | Pasiūlymas maldos vigilei už taiką

Nuo karo Ukrainoje pradžios daugelis krikščionių visame pasaulyje meldžiasi už taiką. Čia rasite pasiūlymą maldai su Taizé giesmėmis.

Be to, Taizé svetainės puslapyje galite pateikti savo maldos intencijas broliams.

Pasiūlymas pamaldų eigai

Giesmė

Laudate omnes gentes arba Славіте всі народи (Slavite vsi narody)

Brolio Alois malda

Jėzau Kristau, būdami tyloje prieš Tave, mes leidžiame sukilti šiai karštai maldai: sustabdyk ginklų ugnį Ukrainos žemėje! Priimk su meile tuos, kurie miršta nuo smurto ir karo, paguosk gedinčias šeimas, būk su tais, kurie kenčia iš sielvarto arba turi išvykti. Palaikyk tuos, kurie nori taikos ir kurie Ukrainoje, Rusijoje, Baltarusijoje ir kitur imasi iniciatyvos sustabdyti karą. Vis dėlto, susidūrę su nesuvokiama kančia, tikime, kad Tavo meilės ir taikos žodžiai niekada nesibaigs. Tu atidavei savo gyvenimą ant kryžiaus ir atvėrei mums ateitį, net anapus mirties. Mūsų kelyje į Velykas Tavo prisikėlimo šviesa ves mus net tamsoje, primindama, kad blogis niekada netars paskutinio žodžio. Ir mes prašome tavęs: duok taiką mūsų laikams. Tu esi mūsų viltis.

Psalmė

Po kiekvieno stulpelio galite giedoti Bonum est confidere.

Dieve, kaip ilgai tas priešas tyčiosis,
nejau amžinai jie dergs tavo vardą?
Kodėl neištiesi mums rankos – savo dešinės?

Betgi, Dieve, mano karaliau iš seno;
tu laimėjai mums daug pergalių mūsų krašte.
Tau paliepus, ėmė trykšti šaltiniai ir srautai;
išdžiovinai neišsenkančias upes.

Tu sukūrei dieną ir naktį;
tu padėjai į vietą mėnulį ir saulę.
Tu nustatei visas žemės ribas;
padarei vasarą ir žiemą.

Neatiduok savo balandžio laukiniams žvėrims;
savo nuskriaustųjų neužmiršk amžinai.
Žvilgterk į savo Sandorą!
Pilni smurto lindynių mūsų krašto užkampiai.

Tenesitraukia šalin nusivylę nuskriaustieji;
tešlovina tavo vardą vargšai ir beturčiai.
Pakilk, Dieve, gink savo bylą;
atsimink, kaip nedori žmonės šaiposi iš tavęs visą dieną.


Psalmė 74

Skaitinys

Tebūna pašlovintas Dievas, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, gailestingumo Tėvas ir visokios paguodos Dievas, kuris guodžia mus kiekviename sielvarte, kad ir mes galėtume paguosti bet kokio sielvarto ištiktuosius ta paguoda, kurią gauname iš Dievo.


Antras laiškas korintiečiams, 1, 3-4

Giesmė
Dona nobis pacem

Tyla

Maldavimai

Po kiekvieno maldavimo galite giedoti Kyrie 10.

 1. Už visus gyvenančius Ukrainoje. Už karo aukas ir jų gedinčius artimuosius, už sužeistuosius.
 2. Už šeimas, jaunimą, vaikus ir pagyvenusius asmenis, išgyvenančius bombardavimus.
 3. Už tuos, kuriems teko palikti savo gyvenamąsias vietas, už tremtinius, pabėgėlius, perkeltuosius ir visus, kurie juos priima.
 4. Už pačius pažeidžiamiausius žmones, kurie neturi kur dėtis ir bejėgiškai kenčia karo padarinius.
 5. Už tautų vadovus ir visus, kurie gali daryti įtaką įvykių eigai, kad ginklų ugnis kuo greičiau nutrūktų.
 6. Už bažnyčių vadovus, kad jie žinotų, kaip padėti tiems, kuriuos palietė šis baisus išbandymas.
 7. Už taikdarius, už visus tuos, kurie Ukrainoje, Rusijoje, Baltarusijoje ir kitur siekia dialogo ir teisingumo.

Tėve mūsų

Palaiminimo malda

Tu mus laimini, Jėzau Kristau, tu esi mūsų ramybė ir mūsų viltis.

Giesmės

Exaudi orationem meam | Frieden, Frieden | Jésus le Christ | Veni sancte Spiritus

Ukraina | Brolio Alois straipsnis

Prancūzų savaitraščio „La Vie“ prašymu brolis Alois parašė internetinį straipsnį (prancūzų k.), kurį visą skelbiame žemiau.

„Ukrainoje blogis netars paskutinio žodžio“

Šiais metais gavėnia prasideda tuo metu, kai karas smogė Europos žemynui. Šių dienų tragedija panardina mus į blogio paslaptį. Pats Jėzus tai patyrė galutinai, kai savo noru sutiko prarasti gyvybę ant kryžiaus: jis pasiekė savo kančios pabaigą. Kelyje, vedančiame į Velykas, mus palaiko ši viltis: anapus kryžiaus, per Kristaus prisikėlimą, Dievas atvėrė gyvenimo kelią visai žmonijai.

Kaip gali būti, kad ginklų šūviai ir bombos drasko žmones, kurie daugeliu atžvilgių yra tokie artimi? Tiek daug šeimų turi giminaičių abiejose sienos pusėse... Per 2015 m. piligriminę kelionę į Rusiją, Baltarusiją ir Ukrainą su nedidele grupele jaunuolių iš įvairių šalių aš tai patyriau, kai Kijevo ligoninėje aplankiau kovoje sužeistus Ukrainos karius. Kartu su mumis buvo jauna moteris iš Rusijos. Prieš kelias dienas, prasidėjus karui, ši jauna rusė, prisimindama tą vizitą, pasidalijo tokia istorija: „Kai patekau į ligoninę, mane paralyžiavo baimė ir gėda. Iš pradžių man buvo sunku ką nors pasakyti. Tada pradėjau kalbėti apie tai, kaip vaikystėje kiekvieną vasarą lankydavau senelį Ukrainoje, kad Ukrainoje gimė pusbrolis. Tada Ukrainos kariai pradėjo keistis, vienas iš jų staiga pasakė, kad jo žmona rusė, kitas, kad jo tėvai gyvena Rusijoje... Ir tapo aišku, kad iš tikrųjų mes buvome labai artimi, kad esame kaip broliai ir seserys.

Melskimės, kad šių tarpusavio ryšių ir bendrystės sėklų neišplėštų karo beprotybė, bet ilgainiui jos pasirodytų stipresnės už beprasmį smurtą. Turbūt dar per anksti reikšti tokį norą, nes kasdien daugėja aukų ir sužeistųjų. Tačiau išsaugokime giliai įsišaknijusią viltį, kad blogis netars paskutinio žodžio.

Popiežius Pranciškus Pelenų trečiadienį paragino pasninkauti ir melstis. Daugelyje pasaulio vietų tikintieji susirenka ir meldžiasi už taiką. Prieš kelias dienas gavome žinią iš stačiatikių kunigo Rusijoje: ir jo parapijoje žmonės meldžiasi už taiką.

Taigi, norėdami solidariai išgyventi šį gavėnios laikotarpį su tais, kurie kenčia dėl karo Ukrainoje, melskimės už aukas ir jų gedinčias šeimas, už sužeistuosius, už tuos, kuriems teko bėgti, už tuos, kurie norėtų tai padaryti, bet negali, ir visus, kurie nusprendė likti ten, kur gyvena. Pagalvokime apie pažeidžiamiausius žmones, kurie pirmieji pajus ginkluoto konflikto pasekmes, apie kenčiančius vaikus, apie ateities nematančius jaunuolius.

Savo maldoje nepamirškime prašyti Šventosios Dvasios įkvėpti tautų vadovus ir visus galinčius daryti įtaką įvykių eigai, kad ginklų ugnis kuo greičiau nutrūktų. Melskimės, kad karas nepagilintų susiskaldymo Bažnyčiose ir šeimose, o Bažnyčios vadovai lydėtų visus tuos, kuriuos palietė šis baisus išbandymas. Ir kadangi Dievo akyse svarbi kiekviena žmogaus gyvybė, pagalvokime apie visų įsitraukusių šalių kovotojus, taip pat apie jų šeimas, pavyzdžiui, tas močiutes, kurios mato savo anūkus išeinančius į frontą, į karą, kurio jie nepasirinko ir nenorėjo. Galbūt vieną dieną jie išeis į gatves protestuoti...

Kadangi gavėnia prasideda tokioje tamsioje atmosferoje, esame pašaukti šias keturiasdešimt dienų gyventi bendrystėje su tais, kurie ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje kovoja su smurtu. Ant kryžiaus Kristus ištiesė rankas, kad apglėbtų visą žmoniją, tą žmoniją, kuri pernelyg dažnai suskilusi ir vis dėlto amžinai susijungusi Dievo širdyje.

Ukraina | Solidarumo iniciatyva priimti pabėgėlius

Karo Ukrainoje sukeltos humanitarinės krizės akivaizdoje Taizé atveria platformą, kurioje priimantieji asmenys galės susisiekti su pabėgėliais turėjusiais palikti Ukrainą.

Pastaraisiais metais daug jaunų žmonių iš Ukrainos dalyvavo pasitikėjimo piligrimystės Europoje susitikimuose. Dabar daugelis šeimų, ypač motinos su vaikais, turi skubiai palikti savo šalį ir ieškoti prieglobsčio kitur. Daug kur imamasi solidarumo iniciatyvų juos priimti. Taizé nori palaikyti šį entuziazmą.

Pasitarę su savo draugais Ukrainoje ir kaimyninėse šalyse, su solidarumo asociacijomis ir su Ukrainos ambasada Paryžiuje, siūlome parapijoms ar vietinėms grupėms pasiruošti priimti šiuos žmones. Norime atkreipti pasirengusių priimti pabėgėlius dėmesį į šiuos aspektus:

 • Šiame etape renkame pasiūlymus ir negalime garantuoti, kad šeima bus rasta iš karto. Sunku įvertinti būsimų atvykėlių mastą.
 • Taip pat sunku nuspėti, kiek laiko šioms šeimoms reikės jūsų dosnios paramos.
 • Vienišam asmeniui ar net šeimai toks priėmimas gali būti per sunkus, todėl pageidautina susiburti su kitais ir imtis užduočių kaip parapijai ar komandai.
 • Taizé padės tik užmegzti ryšius tarp žmonių, tačiau negalės padėti konkrečiose situacijose, teikiant pagalbą ar atliekant kitokius veiksmus.

Prašome atidžiai užpildyti priėmimo formą anglų arba prancūzų kalbomis. Jei turite papildomų klausimų, rašykite mums šiuo adresu.

Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pasiryžimą padėti!

Malda už taiką Ukrainoje

Karo veiksmų Ukrainoje akivaizdoje, brolis Alois šį ketvirtadienį per vidurdienio pamaldas Taizé pasakė šią maldą:

Meilės Dieve, mus sukrečia smurtas pasaulyje, o ypač dabar – karo veiksmai Ukrainoje. Leisk mums būti solidariais su tais, kurie kenčia ir šiandien gyvena baimėje ir nerime. Išlaikyk viltį visų tų, kurie šiame mylimame pasaulio regione siekia taikos ir teisingumo įsivyravimo. Atsiųsk savo Šventąją Dvasią, Taikos Dvasią, kad ji įkvėptų tautų vadovus ir visus žmones.

Šį penktadienį 21.00 val. (Lietuvos laiku) broliai ir visi Taizé apsistoję jaunuoliai melsis už taiką tyloje. Norintys dalyvauti šioje maldoje galės prisijungti tiesioginės vaizdo transliacijos dėka.


Bendros pamaldos Taizé susitikimo Lvive metu, 2018 m. balandžio 30 d.

Didžioji savaitė ir Velykos Taizé kaimelyje

Šiame puslapyje dalinamės įvairiomis publikacijomis, sukurtomis Taizé socialiniuose tinkluose per Didžiąją savaitę ir Velykas.

Kaip įprastai, trumpą kasdienį Biblijos skaitinį galite rasti šiame svetainės puslapyje, o brolio Alois maldą vidurdienio pamaldoms anglų kalba rasite šiame puslapyje.

Verbų sekmadienis

Nuotraukos iš pamaldų prie Šv. Stepono šaltinėlio


Dienos apmąstymas | br. Stephen


Pirmadienis

Dienos apmąstymas | ses. Gabi


Tiesioginė vidurdienio pamaldų transliacija


Antradienis

Dienos apmąstymas | br. Frank


Tiesioginė vidurdienio pamaldų transliacija


Trečiadienis

Dienos apmąstymas | br. Sébastien


Tiesioginė vidurdienio pamaldų transliacija


Didysis ketvirtadienis

Dienos apmąstymas | br. Jean


Vidurdienio pamaldos, kurių metu plaunamos kojos


Speciali jaunųjų savanorių vedama programa


Didysis penktadienis

Dienos apmąstymas | ses. Clare


Vidurdienio pamaldos su kryžiaus procesija


Speciali jaunųjų savanorių vedama programa


Didysis šeštadienis

Dienos apmąstymas | br. Andras


Vidurdienio pamaldos


Speciali jaunųjų savanorių vedama programa


Velykų sekmadienis

Velykų mišios


Speciali jaunųjų savanorių vedama programa