TAIZÉ

45000 jaunų žmonių susirinko Šv. Petro aikštėje melstis drauge su Popiežiumi Benediktu XVI

 

Šiemet kasmetinis Europos jaunimo susitikimas, kurį rengia Taizé bendruomenė ir į kurį susirinko apie 45000 jaunų žmonių, vyko Romoje nuo gruodžio 28 d. iki sausio 2 d. Antrąją susitikimo dieną jauni ortodoksai, protestantai ir katalikai susirinko Šv. Petro aikštėje melstis drauge su Popiežiumi Benediktu XVI. Visą popietę jaunimas pamažu rinkosi į didelę aikštę priešais Vatikaną. 18.00 val. prasidėjo vakarinės pamaldos, kuriose skambėjo Taizé giesmės, buvo skaitomos Šventojo Rašto ištraukos, taip pat buvo skirta laiko asmeninei maldai tyloje.

Danguje užtekėjo mėnulio pilnatis, o visą aikštę nušvietė maldininkų rankose laikomos dešimtys tūkstančių žvakučių - prisikėlimo simbolis. Susimąstymo ir maldingumo dvasioje jauni žmonės išklausė Brolio Alois sveikinimą Popiežiui Benediktui. Paskui Popiežius penkiomis kalbomis kreipėsi į susirinkusį jaunimą.Brolio Alois, Taizé prioro sveikinimas

Šventasis Tėve,
 
Ši diena yra viena reikšmingų mūsų Pasitikėjimo piligrimystės Žemėje gairių. Mes atvykome iš visos Europos ir kitų žemynų, atstovaujame įvairias konfesijas. Tai, kas mus vienija, yra daug stipresnis negu tai, kas mus skiria: mus jungia vienas krikštas ir tas pats Dievo Žodis. Šįvakar susirinkome čia švęsti šią vienybę su Jumis, tai vienybė, kuri tampa tikrove net tada, kai nėra iki galo įgyvendinta. Mūsų vienybė dar labiau sustiprėja būtent tada, kai mes visi drauge atsigręžiame į Kristų.
 
Mūsų bendruomenė iš Brolio Roger paveldėjo jo troškimą skleisti Evangeliją, ypač jaunimo tarpe. Jis puikiai suprato, kad krikščionių vienybės stoka yra kliūtis, trukdanti perduoti tikėjimą. Jis pramynė susitaikinimo kelius, kurių mes dar iki galo nesuvokėme. Yra daug jo liudijimo įkvėptų jaunų žmonių, kurie nori savo gyvenimu paskatinti susitaikinimą, jau dabar gyventi susitaikinusių žmonių gyvenimą.
 
Susitaikinimą pasiekę krikščionys gali tapti taikos ir bendrystės liudytojais, naujojo solidarumo skleidėjais.
 
Paskata žengti tokį žingsnį – asmeninio ryšio su Dievu siekimas. Šis maldos ekumenizmas neskatina paviršutiniškos tolerancijos. Čia reikia gebėjimo išklausyti vienas kitą, o tai reikalauja daug pastangų, reikia tikro dialogo.
 
Melsdamiesi čia šįvakar, negalime pamiršti, kad paskutinis Brolio Roger Laiškas, parašytas likus labai nedaug laiko iki jo smurtinės mirties, buvo skirtas Jums, Šventasis Tėve; šiuo Laišku Brolis Roger norėjo pasakyti, kad mūsų bendruomenė nori žengti pirmyn bendrystėje su Jumis. Taip pat negalime pamiršti, kad po Brolio Roger tragiškos mirties Jūsų parama buvo ypač reikalinga ir vertinga, paskatino mus eiti pirmyn. Todėl norėčiau dar kartą pareikšti mūsų nuoširdžią pagarbą ir draugiškus jausmus asmeniškai Jums ir jūsų tarnystei.
 
Baigdamas dar norėčiau perduoti daugelio jaunų žmonių iš Afrikos vilties liudijimą, su jais mes susitikome prieš mėnesį Kigalyje, Ruandoje. Jie ten susirinko iš 35 šalių, buvo atvykusių ir iš Kongo, Šiaurės Kivu, dalyvauti taikos ir susitaikymo piligrimystėje. Didžiulis šių jaunų krikščionių gyvybingumas yra Bažnyčios ateities viltis.
 
Šie jauni žmonės iš Afrikos norėjo perduoti jų vilties ženklą, sorgo sėklų, kad jos augtų Europoje. Ar galiu leisti sau, Šventasis Tėve, perduoti Jums jų mažą tradicinį ruandietišką krepšelį, vadinamą „agaseke” su šiomis vilties sėklomis iš Afrikos? Galbūt jas galima pasėti Vatikano soduose, kad jos ten sužydėtų?


Popiežiaus Benedikto XVI kreipimasis į 35-ojo Europos jaunimo susitikimo dalyvius

Italų kalba
Ačiū, brangus Broli Alois, už Jūsų šiltus, bičiuliškus žodžius. Brangus jaunime, brangūs pasitikėjimo piligrimai, sveiki atvykę į Romą!
 
Jūsų atvyko labai daug, iš visos Europos ir iš kitų žemynų, melstis prie Šventųjų Apaštalų Petro ir Pauliaus kapų. Iš tikrųjų, šiame mieste jie abu praliejo savo kraują dėl Kristaus. Tikėjimas, padrąsinęs šiuos du didžius Kristaus apaštalus, yra tas pats tikėjimas, paskatinęs ir jus išsiruošti į šią kelionę. Per ateinančius metus, kurie jau visai netrukus prasidės, jūs ketinate iš naujo atrasti pasitikėjimo Dievu šaltinius, kad šiuo pasitikėjimu gyventumėte kasdieniame gyvenime. Mane džiugina tai, kad jūsų tikslai yra tokie patys, kaip ir Tikėjimo metų, prasidėjusių spalį, tikslai.
 
Šis Susitikimas – jau ketvirtasis Europos jaunimo susitikimas surengtas Romoje. Šia proga norėčiau pakartoti mano pirmtako, Jono Pauliaus II žodžius, pasakytus jaunimui tada, kai jūsų susitikimas Romoje vyko trečią kartą: “Popiežius prisiima įsipareigojimą drauge su jumis visais leistis į šią Pasitikėjimo piligrimystę Žemėje ... Aš taip pat esu pašauktas būti pasitikėjimo piligrimu vardan Kristaus.” (1987 m. gruodžio 30 d.).
 
Anglų kalba
Daugiau negu prieš septyniasdešimt metų Brolis Roger įkūrė Taizé bendruomenę. Tūkstančiai jaunų žmonių iš viso pasaulio nepaliauja keliavę į šią bendruomenę ieškoti gyvenimo prasmės. Broliai juos sutinka ir kviečia drauge melstis, suteikia jaunimui galimybę pajusti asmeninį ryšį su Dievu. Būtent dėl to, kad Brolis Roger norėjo padėti šiems jauniems žmonėms jų kelyje ieškant Kristaus, jam kilo mintis pradėti „Pasitikėjimo piligrimystę Žemėje”.
 
Nenuilstantis taikos ir santarvės Evangelijos liudytojas, pasišventęs šventumo ekumenizmui, Brolis Roger skatino visus, apsilankiusius Taizé, tapti bendrystės skleidėjais. Praėjus keletui dienų po jo mirties, sakiau: „Mes turėtume atidžiai įsiklausyti į jo žodžius, įsigilinti į jo dvasioje išgyventą ekumenizmą ir leisti, kad jo liudijimas skatintų mus siekti tikro vidinio ir dvasinio ekumenizmo“. Sekdami jo pavyzdžiu, tegul visi jūs tapsite vienybės žinios skleidėjais. Užtikrinu jus, Katalikų Bažnyčia yra prisiėmusi neatšaukiamą įsipareigojimą ir toliau ieškoti susitaikinimo kelių, vedančių į regimą visų krikščionių vienybę. Todėl šį vakarą ypatingai sveikinu jūsų tarpe esančius ortodoksus ar protestantus.
 
Prancūzų kalba
Šiandien Kristus užduoda jums tą patį klausimą, kurį uždavė apaštalams: „Kuo jūs mane laikote?” Petras, prie kurio kapo esame šiuo metu susirinkę, atsakė: „Tu esi Kristus, gyvojo Dievo sūnus” (Mato 16:15-16). Visas Šv. Petro gyvenimas tapo konkrečiu atsakymu į šį klausimą. Kristus taip pat nori išgirsti kiekvieno jūsų atsakymą, atsakymą kylantį iš gilios vidinės laisvės, ne prievartos ar baimės. Atsakydami į šį klausimą jūs savo gyvenimui suteiksite didžiausią prasmę. Šv. Jono Laiško tekstas, kurio ištrauką ką tik išgirdome, padeda mums suprasti, kaip galima visiškai paprastai atsakyti: „Mes tikime jo Sūnaus Jėzaus Kristaus vardą ir mylime vienas kitą” (3:23). Tikėti ir mylėti Dievą ir žmones! Kas gali būti nuostabesnio? Kas gali būti gražesnio?

 
Šiomis dienomis, kai esate Romoje, leiskite šiam žodžiui „Taip”, kurį ištarėte Kristui, augti jūsų širdyse; pirmiausia, tam tebūna skirtos maldos tyloje minutės, kurios yra svarbiausia jūsų bendruomenės pamaldų dalis, išklausius Dievo Žodžio skaitinį. Šis Žodis, skaitome Antrajame Šv. Petro Laiške, yra „lyg žiburys šviečiantis tamsoje”, ir jūs gerai darote, kai žvelgiate į jį „kol išauš diena ir jūsų širdyse užtekės aušrinė” (1:19). Reikia, kad suprastumėte: jei aušrinė turi užtekėti jūsų širdyse, tai todėl, kad ji ne visada ten yra. Kartais blogis ir nekaltųjų kančia sukelia jumyse abejones ir sumaištį. Ir gali būti sunku pasakyti Kristui „Taip, tebūnie”. Tačiau šios abejonės nepadaro jūsų netikinčiais! Jėzus neatstūmė Evangelijoje minimo žmogaus, kuris sušuko: „Tikiu, padėk mano netikėjimui!” (Morkaus 9:24).
 
Vokiečių kalba
Kad šioje kovoje neprarastumėte tikėjimo, Dievas niekada nepalieka jūsų vienų ir atskirtų. Jis teikia jums Bažnyčios bendruomenės džiaugsmą ir paguodą.
 
Būdami Romoje, daugelio parapijų ir bendruomenių dosnaus svetingumo dėka jūs įgyjate naują patirtį, suvokimą, kas yra Bažnyčia. Kai sugrįšite į namus, į savo šalį, kviečiu jus suprasti, kad Dievo valia jūs tampate bendrai atsakingi už jo Bažnyčią, nesvarbu, koks būtų jūsų pašaukimas. Šiai bendruomenei, kuri yra Kristaus Kūnas, jūs visi esate reikalingi, joje jums visiems yra vietos. Pirmiausia, suteikdama kiekvienam iš jūsų vis kitokią dovaną, Šventoji Dvasia sukuria ir įkvepia gyvybę šiai bendrystės paslapčiai, kuri yra Bažnyčia, kad perduotų Evangelijos Gerąją Naujieną šių dienų pasauliui.
 
Lenkų kalba
Kaip ir tyla, jūsų bendruomenės pamaldose labai svarbią vietą užima giesmė. Šiomis dienomis Taizé giesmės skamba Romos bazilikose. Giesmė padeda melstis, giesmė - tai neprilygstama maldos išraiška. Giedodami Kristui, jūs atsiveriate jo vilties paslapčiai. Nebijokite aplenkti aušrą šlovindami Dievą, jūs nenusivilsite.
 
Brangūs jaunieji bičiuliai, Kristus neatskiria jūsų nuo pasaulio. Jis jus siunčia ten, kur trūksta jo šviesos, kad jūs ją neštumėte kitiems. Iš tiesų, jūs esate pašaukti būti švieselėmis tiems, kurie yra šalia jūsų. Rūpindamiesi, kad būtų tolygiau paskirstomos Žemės gėrybės, įsipareigodami siekti teisingumo ir naujojo solidarumo, jūs padedate visiems, esantiems šalia jūsų, geriau suprasti, kad Evangelija priartina mus pas Dievo, o tuo pat metu ir prie kitų žmonių. Taigi, savo tikėjimu jūs padėsite atrasti pasitikėjimo šaltinius Žemėje.
 
Prancūzų kalba
Būkite kupini vilties. Telaimina Dievas jus, jūsų šeimas ir draugus!

Atnaujinta: 2013 m. sausio 7 d.