TAIZÉ

45 000 jauniešu Svētā Pētera laukumā, lai lūgtu kopā ar Pāvestu Benediktu

 

Otrajā Tezē kopienas no 28.decebra līdz 2.janvārim rīkotās Eiropas tikšanās Romā vakarā, 45 000 jauniešu – pareizticīgie, protestanti un katoļi – pulcējās Sv. Pētera laukumā, lai lūgtu kopā ar pāvestu Benediktu XVI. Jau no pēcpusdienas jaunieši pamazām piepildīja plašo Vatikāna laukumu. Ap 18.00 sākās vakara lūgšana ar Tezē dziesmām, Dieva Vārda lasījumiem un ilgu klusuma brīdi.

Zem uzlēkušā pilnmēness viss laukums bija desmitiem tūkstošu iedegtu svecīšu – augšāmcelšanās simbola - izgaismots. Pārdomu un lūgšanu pilnā atmosfērā jaunieši klausījās kā Brālis Aloīzs sveic Pāvestu Benediktu. Tad Pāvests uzrunāja jauniešus piecās dažādās valodās.

Pilns dievkalpojuma video (ar komentāru Franču valodā)


Brāļa Aloīza, Tezē priora, sveiciens

Svētais Tēvs,
 
Šajā dienā notiek svarīgs pagrieziena punkts mūsu uzticības svētceļojumā uz zemes. Mēs esam ieradušies no visas Eiropas un arī citiem kontinentiem ar dažādu baznīcas piederību. Tas, kas mūs vieno ir spēcīgāks par mūsu atšķirībām: mūs vieno viena kristība un viens un tas pats Dieva Vārds. Šovakar mēs esam šeit sanākuši, lai svinētu šo vienotību Jums visapkārt, vienotību, kas ir pavisam īsta pat tad, ja tā nav pilnībā apzināta. Kopīgi ejot pie Kristus ir tas brīdis, kad šī vienotība aug dziļumā.
 
Brālis Rožē mūsu kopienai atstāja mantojumu – savu vēlmi izplatīt Evaņģēliju īpaši jauniešu vidū. Viņš pilnībā apzinājās, ka dalīšanās kristiešu vidū ir izveidojusi barjeru ticības nodošanai tālāk. Viņš pavēra ceļus izlīgšanai, ko mēs vēl neesam pilnībā atklājuši. Viņa liecības iedvesmoti, daudz cilvēku vēlas ar savām dzīvēm jau aizsteigties tai priekšā un dzīvot tā, it kā viņi izlīgšanu jau būtu piedzīvojuši.
 
Izlīgstot kristieši var kļūt par miera un vienotības lieciniekiem, kas ir solidaritātes un līdzcietības starp cilvēkiem vēstneši.
 
Personisku attiecību veidošana ar Dievu ir šīs pieejas pamatā. Šis lūgšanas ekumenisms neaicina uz vienkāršu iecietību. Tas veicina abpusēju ieklausīšanos un patiesu dialogu, kas nav viegli.
 
Šovakar šeit lūdzot mēs nedrīkstam aizmirst, ka Brāļa Rožē pēdējā vēstule, ko viņš uzrakstīja īsi pirms savas nāves, tika adresēta Jums, Svētais Tēvs, lai Jums apliecinātu, ka mūsu kopiena vēlas staigāt vienotībā ar Jums. Mēs arī nevaram aizmirst kā pēc viņa traģiskās nāves Jūsu atbalsts bija nenovērtējama iedvesma un pamudinājums doties tālāk. Tādēļ es vēlreiz vēlos apliecināt mūsu sirds dziļo pieķeršanos Jūsu personai un Jūsu kalpošanai.
 
Visbeidzot es vēlētos liecināt par daudzu jauno Āfrikāņu, ko es satiku pirms mēneša Kigali, Ruandā, cerību. Viņi nāk no 35 valstīm, ieskaitot Dienvidkivu, Kongo, lai piedalītos izlīgšanas un miera svētceļojumā. Šo jauno kristiešu lielā vitalitāte ir cerība baznīcas nākotnei.
 
Šie jaunie afrikāņi vēlējās, lai mēs pārvedam atpakaļ šo cerības zīmi - sorgo sēklas – lai tās var augt Eiropā. Svētais Tēvs, vai es drīkstu sev atvēlēt šo brīvību un dāvināt Jums no viņiem mazu, tradicionālu ruandiešu groziņu, sauktu par „agaseke”, kurā ir dažas cerības sēklas no Āfrikas? Varbūt tās varētu tikt iestādītas Vatikāna dārzos un ziedēt tur?

Pāvesta Benedikta uzruna 35. Eiropas tikšanās dalībniekiem

Itāļu valodā
Paldies, dārgais Brāli Aloīz, par Taviem siltajiem vārdiem. Mīļie jaunieši, mīļie uzticības svētceļojuma svētceļnieki, laipni lūdzam Romā!
 
Jūs esat ieradušies lielā skaitā no visas Eiropas un citiem kontinentiem, lai lūgtu Svēto Apustuļu Pētera un Pāvila kapenēs. Patiesībā, šī pilsēta izlēja viņu abu asinis Kristus dēļ. Ticība, kas iedvesmoja šos lielos Kristus apustuļus ir tā pati ticība, kas lika jums uzsākt šo ceļojumu. Nākamā gada laikā jūs piedāvājat atklāt uzticības avotus Dievam, lai varētu tos izdzīvot savā ikdienas dzīvē. Es priecājos, ka šādā veidā jūs esat aptvēruši Ticības Gada, kas aizsākās oktobrī, mērķus.
 
Šī ir ceturtā Eiropas tikšanās, kas notiek Romā. Šajā reizē, es vēlētos atkārtot sava priekšgājēja Jāņa Pāvila II trešās Eiropas tikšanās Romā laikā jauniešiem veltītos vārdus: „Pāvests ir kopā ar jums visiem šajā uzticības svētceļojumā uz zemes... arī es esmu aicināts būt par uzticības svētceļnieku Kristus vārdā.” (1987.gada 30.decembrī)
 
Angļu valodā
Pirms nedaudz vairāk kā septiņdesmit gadiem Brālis Rožē dibināja Tezē kopienu. Tūkstošiem jauniešu no visas pasaules turpina turp doties, lai meklētu jēgu savai dzīvei. Brāļi tos uzņem un dalās ar tiem savā lūgšanā un dod iespēju piedzīvot personiskas attiecības ar Dievu. Šo jauniešu atbalstīšana viņu ceļā pie Kristus bija iesmels, kura dēļ Brālim Rožē radās ideja aizsākt „uzticības svētceļojumu uz zemes”.
 
Kā nenogurdināms miera un izlīguma Evaņģēlija liecinieks, dedzīgi nodevies svētuma ekumenismam, Brālis Rožē iedrošināja visus, kas ieradās Tezē, kļūt par vienotības meklētājiem. Mums vajadzētu ieklausīties šajā garīgi izdzīvotajā ekumenismā ar savām sirdīm un ļauties, lai viņa liecība mūs vada uz ekumenismu, kas patiesi kļūst daļa no mūsu iekšējās būtības un garīguma. Lai, sekojot viņa piemēram, jūs visi kļūstat par šīs vienotības ziņnešiem. Es jums apliecinu Katoļu baznīcas nemainīgo apņemšanos turpināt meklēt ceļus izlīgumam, kas vestu pie pavisam redzamas visu kristiešu vienotības. Tādēļ šovakar es īpaši silti sveicu tos jūsu vidū, kas nāk no pareizticīgo un protestantu baznīcām.
 
Franču valodā
Šodien Kristus jums jautā to pašu jautājumu, ko Viņš uzdeva saviem mācekļiem: „Kas es tev esmu?” Pēteris, kura kapa vietā mēs esam sapulcējušies šajā brīdī, atbildēja: „Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls” (Mateja 16:15-16). Visa Viņa dzīve kļuva par tiešu atbildi uz šo jautājumu. Kristus vēlas saņemt atbildi arī no katra no jums – atbildi, kas dziļi sakņojas iekšējā brīvībā un kurā nav baiļu. Atbildot uz šo jautājumu, jūsu dzīve iegūs vislielāko jēgu. Sv. Jāņa vēstules teksts, ko mēs tikko dzirdējām, pavisam vienkārši palīdz mums saprast, kā atbildēt: „Lai mēs ticam Viņa Dēla Jēzus Kristus Vārdam un mīlam cits citu, kā Viņš mums pavēlējis.” (1 Jāņa 3:2) Ticiet un mīliet Dievu un cits citu! Kas varētu būt vēl aizraujošāks? Kas varētu būt vēl skaistāks?
 
Šo dienu laikā Romā ļaujiet šim „Jā” Kristum augt jūsu sirdīs, pilnīgi izmantojot Dieva Vārda nolasīšanai sekojošos ilgos klusuma brīžus, kas ir jūsu kopienas lūgšanas neatņemama sastāvdaļa. Šis Vārds, kā ir teikts 2.Pētera vēstulē ir kā „svece, kas spīd tumšā vietā”, kas jums jāņem vērā līdz „kamēr uzausīs diena un rīta zvaigzne uzlēks jūsu sirdīs.” (1:19) Jums ir jāsaprot: ja rīta zvaigznei jāuzaust jūsu sirdīs, tas nav tādēļ, ka tā jau tagad nav tur klātesoša. Dažkārt ļaunums un nevainīgo ciešanas rada jūsos apjukumu un šaubas. Un teikt „Jā” Kristum var būt grūti. Bet šīs šaubas jūs nepadara par neticīgajiem! Jēzus nenoraidīja vīru Evaņģēlijā, kas sauca: „Es ticu, palīdzi manai neticībai!” (Marka 9:24)
 
Vācu valodā
Tad lai jūs nepazaudētu ticību šajā cīņā, Dievs nekad neatstāj jūs vienus un atšķirtus. Viņš dod mums visu prieku un komfortu, ko var dot kopība un piederība baznīcai.
 
Jūsu uzturēšanās laikā Romā, kas notiek pateicoties dāsnajai daudzu Romas draudžu un reliģisko kopienu viesmīlībai, jūs piedzīvojat jaunu pieredzi kā baznīcas sastāvdaļa. Atgriežoties mājās savās dažādajās valstīs, es aicinu jūs atklāt, ka Dievs jūs visus, neatkarīgi no jūsu aicinājuma, ir padarījis par līdzatbildīgiem Savas Baznīcas veidošanā. Šai kopībai, kas ir Kristus Miesa, jūs esat vajadzīgi un jums tajā ir sava vieta. Sākot ar jūsu dāvanām, kas ir īpašas katram no jums, Svētais Gars veido un iedveš dzīvību šajā kopības noslēpumā, kas ir Baznīca, lai pavēstītu Evaņģēlija Labo Ziņu visai šodienas pasaulei.
 
Poļu valodā
Kopā ar klusumu, dziesmai ir īpaša loma jūsu kopienas lūgšanā. Šajās dienās Tezē dziesmas piepilda Romas bazilikas. Dziesma ir kā atbalsts un neatkārtojams lūgšanas izteiksmes veids. Dziedot Kristum, jūs atverat sevi Viņa cerības noslēpumam. Nebaidieties aizsteigties priekšā rītausmai, slavējot Dievu – jūs nebūsiet vīlušies.
 
Mīļie jaunie draugi, Kristus neatņem jūs pasaulei. Viņš jūs sūta tur, kur trūkst Viņa gaismas, lai jūs to varētu atnest pārējiem. Jā, jūs esat aicināti būt par maziem gaismas avotiem apkārtējiem. Pievēršot savu uzmanību vienlīdzīgākai zemes resursu sadalei, ar jūsu nodošanos taisnīgumam un jaunai solidaritātei starp cilvēkiem, jūs palīdzēsiet apkārtējiem labāk saprast, kā Evaņģēlijs ved mūs pie Dieva un tajā pašā laikā pie pārējiem cilvēkiem. Tādēļ ar savu ticību jūs palīdzēsiet atklāt ticības avotus uz zemes.
 
Franču valodā
Esiet cerības pilni. Lai Dievs svētī jūs, jūsu ģimenes un draugus!
informācija pēdējo reizi atjaunota: 2012.gada 30.decembris

Lejuplādējiet šīs divas uzrunas izdrukāšanai draudzīgā formātā (pdf):

PDF - 262 ko