TAIZÉ

Lūgšana katrai dienai

 

Bezsvētku laiks 10

Dziesma

Psalms

Es paceļu savas acis uz kalniem: no kurienes gan man nāks palīdzība?

Mana palīdzība nāk no Tā Kunga, kas radījis debesis un zemi.

Viņš neļaus tavai kājai slīdēt; kas tevi sargā, tas nesnauž!

Redzi, Israēla sargs nesnauž un neguļ.

Tas Kungs ir tavs sargs, Tas Kungs ir tava paēna tev pa tavu labo roku,
ka dienā saule tevi nespiež, nedz mēness naktī.

Tas Kungs lai tevi pasargā no visa ļauna, Viņš lai pasargā tavu dvēseli.

Tas Kungs lai pasargā tavu iziešanu un ieiešanu no šā laika mūžīgi.

121.psalms

Lasījums

Nevis izgudrotām pasakām sekodami, mēs jums esam sludinājuši mūsu Jēzus Kristus spēku un atnākšanu, bet kā tādi, kas esam kļuvuši Viņa varenības aculiecinieki. Jo toreiz, kad Dievs Tēvs Viņu, godā celdams, apskaidroja, Viņam atskanēja šāda balss no augsti cēlās godības: "Šis ir Mans mīļais Dēls, uz ko Man ir labs prāts." Šo balsi mēs dzirdējām atskanam no debesīm, kad mēs līdz ar Viņu bijām uz svētā kalna. Ar to mums praviešu vārds kļūst jo stiprs, un jūs darāt labi, to vērā ņemdami kā sveci, kas spīd tumšā vietā, līdz kamēr uzausīs diena un rīta zvaigzne uzlēks jūsu sirdīs.

2. Pētera 1:16-19

vai

Nonācis Jērikā, Jēzus gāja pilsētai cauri. Un, lūk, tur bija kāds cilvēks, vārdā Caķejs, tas bija virsmuitnieks, bagāts vīrs. Viņš gribēja Jēzu redzēt, kāds Viņš esot, bet nevarēja ļaužu dēļ, jo viņš bija mazs no auguma. Tad viņš, aizskrējis priekšā kādu gabalu, uzkāpa vīģes kokā, lai Jēzu varētu redzēt, jo Viņam tur bija jāiet garām. Bet Jēzus, tai vietā nācis, paskatījās uz augšu un uzrunāja viņu: "Caķej, kāp steigšus zemē, jo Man šodien jāiegriežas tavā namā." Un tas steigšus nokāpa zemē un Viņu uzņēma pie sevis ar prieku. To redzot, visi kurnēja un sacīja: "Pie grēcīga cilvēka Viņš ir apmeties!" Bet Caķejs piegāja pie Jēzus un sacīja: "Kungs, pusi no savas mantas es gribu dot nabagiem, un, ko es citiem esmu izspiedis, es četrkārtīgi gribu atdot." Jēzus sacīja viņam: "Šodien šim namam pestīšana notikusi, tāpēc ka arī šis ir Ābrahāma dēls. Jo Cilvēka Dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo."

Lūkas 19:1-10

Dziesma

Klusums

Litānija

Dievs, Radītāj un Pestītāj, miera avots visai pasaulei, esi mūsu dzīve šodien, mēs Tevi lūdzam.

Ak, Kristu, Tu aicini mūs dalīties ar citiem: vieno mūs savā mīlestībā, mēs Tevi lūdzam.

Ak, Kristu, mūsu Gans, Tu nāc meklēt pazudušos, Tu nāc pie vientuļajiem un apspiestajiem: dod viņiem jaunu cerību, mēs Tevi lūdzam.

Mierinātāj Gars, Tu liec mūsos cerību un prieku: piepildi mūs ar savu mīlestību, mēs Tevi lūdzam.

Mierinātāj Gars, Tu atmodini mūsos mīlestību, kas piedod: nāc pie mums, Svētais Gars, mēs Tevi lūdzam.

Mūsu Tēvs

Lūgšana

Kungs Kristu, dod, ka mēs spējam iet pie Tevis katrā brīdi. Tik bieži mēs aizmirstam, ka Tavs Svētais Gars mājo mūsos, ka Tu lūdz mūsos, ka Tu mīli mūsos. Tavs brīnums mūsos ir Tava uzticība un Tava pastāvīgā piedošana.

vai

Tu esi mūs svētījis, Augšāmceltais Kristu, mēs gribam iesakņot savas dzīves Tavā uzticībā tādā mērā, ka gaviļu avoti nekad neizsīkst.

Dziesmas


Citas lūgšanas

Lai apskatītu vairāk lūgšanu, skatieties lapas lejasdaļā.

Lielākā daļa šo lūgšanu ir atrodamas grāmatā "Prayer for Each Day" (angļu valodā). Skatieties Grāmatas, CD, video