TAIZÉ

brat Alois 2014

Štyri podnety ako hľadať viditeľné spoločenstvo všetkých, ktorí milujú Krista

 
List « V ústrety novej solidarite » je aj naďalej v základe spoločného napredovania, ktoré nás vedie etapami až do roku 2015. Tento rok nás pozýva "hľadať hmatateľnejšie spoločenstvo všetkých, ktorí milujú Krista." Tu sú štyri odporúčania, ktoré pomáhajú vstúpiť do tohto hľadania.
Kristus ponúkol svoje priateľstvo všetkým, neodmietol nikoho. Tí, ktorí milujú Krista, nasledujú jeho príklad a po celej zemi tvoria veľkú komunitu priateľstva. Nazývame ju spoločenstvo. Tak tí, čo milujú Krista, prispievajú k uzdravovaniu rán ľudstva: bez toho, aby sa vnucovali, môžu presadzovať osvetu solidarity, ktorá nevylučuje žiaden národ a žiadneho človeka.
 
Ako sa môže každý z nás na tom podieľať?

Pridaj sa k miestnemu modlitebnému spoločenstvu


Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali; ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali. (Ján 13,34-35)

Pri niektorých príležitostiach, akými sú medzinárodné stretnutia, sa toto spoločenstvo priateľstva stáva viditeľnejším. Ale takéto stretnutia sú len príležitostné. Kúsok takéhoto spoločentstva sa však dá nájsť na každom mieste, hoc by aj bolo skromné. Nie je možné, aby sme žili vieru každý osve, bez iných.
Viera sa rodí vtedy, keď zažívame spoločenstvo a objavujeme, že Kristus je prameňom bezvýhradnej jednoty.

Kiežby sa miestne spoločenstvá (nazývané tiež farnosti), stávali viac a viac miestami priateľstva! Miestami vrelého prijatia, kde nachádzame oporu jedni v druhých, sme vnímaví k slabým, cudzincom a ľudom, ktorí s nami nezdieľajú naše názory...

Podnet pre všetkých: mohla by mi účasť na nedeľných bohoslužbách alebo aj iných aktivitách, navyše s ľuďmi, ktorých som si nevybral, umožniť zakúsiť spoločenstvo?

Podnet pre miestnych duchovných: počúvajte mladých, snažte sa rozpoznať, čo môžu priniesť miestnej komunite, pomôžte starším ľuďom uvedomiť si prínos mladých.


Druhý podnet - Rožšíriť priateľstvo za hranice, ktoré nás obmedzujú


Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. (Matúš 25,40)

Ježiš bol pozorný ku každému, koho stretol, obzvlášť k núdznym, deťom a tým, ktorí sa zdali bezvýznamnými. Nasledujúc Ho, môžeme prekročiť hranice a spojiť sa s núdznymi. Môžeme prejavovať solidárnosť voči kresťanom rôznych vierovyznaní
a taktiež ľuďom, ktorí s nami nezdieľajú vieru.

Či už ide o biedu materiálnu alebo duchovnú, solidarita v sebe zahŕňa obojstranné delenie sa: keď pomáhame, často sa stávame tými, čo dostávajú.

Podnet pre všetkých: Prečo si vo svojom okolí nevybrať skupinu ľudí, ktorým by sme počas jedného roka ponúkli naše priateľstvo a preukázali solidaritu: tým, ktorí sú vyčlenení, chudobným, chorým, handicapovaným, opusteným deťom, imigrantom, nezamestnaným?

Podnet pre miestnych duchovných: pomôžte mladým ľuďom nájsť oblasť, kde je solidarita potrebná a možná.


Tretí podnet - Pravidelne sa zdieľať a modliť s inými


Lebo kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v mojom mene, tam so ja medzi nimi. (Matúš 18,20)

Niektorým mladým môžu bolestné skúšky, odmietnutie, samota, prílišné vnímanie nespravodlivosti vo svete takmer znemožniť vieru v Boha. Viera je vždy riziko - riziko dôvery.

S kým môžem ísť po ceste viery a uvažovať o nej?

Návrh pre všetkých: Lepšie ako zostať sám so svojimi otázkami je nájsť pár ľudí, s ktorými sa raz do týždňa či do mesiaca môžem pozdieľať. Prečítajte si spolu stať z evanjelia alebo iné čítanie. Modlite sa spolu spevom, čítaním Biblie a chvíľou ticha.

Návrh pre miestnych duchovných: Podnecujte a podporujte malé skupinky, ktoré sa zdieľajú a modlia. Pomôžte im vytrvať v otvorenosti a prijímaní iných.


Štvrtý podnet - Urobiť viditeľnejším spoločenstvo medzi všetkými, ktorí milujú Krista


Vy ste telo Kristovo. (I Korinťanom 12, 27)

V našej dedine, v našom meste a v našom regióne žijú ľudia, ktorí tiež milujú Krista, ale iným spôsobom ako my. Nazývať sa "kresťanmi“ znamená nosiť meno Krista. Identitu kresťanov získavame skrze krst, ktorý nás zjednocuje s Kristom. Skúsme túto našu spoločnú identitu spraviť viditeľnejšou namiesto toho, aby sme
zdôrazňovali identitu našich vyznaní.

Keď sa rozdiely zdajú nezlúčiteľné, nie je to dôvod na rozdelenie. Kristus počas svojho života prekračoval hranice a na kríži vystrel svoje ramená na obe strany, medzi tých, ktorí sú rozdelení. Ak chcú kresťania nasledovať Krista a umožniť, aby Božie svetlo zažiarilo vo svete, nemôžu zostať rozdelení. Duch Svätý je ten, ktorý nás zjednocuje.

Podnet pre všetkých: Prečo nejsť v ústrety tým, čo sú odlišní, inej skupine, farnosti, inému hnutiu, inému vierovyznaniu, kresťanskej komunite prisťahovalcov...? Môžme navštevovať iných, dovoliť im hostiť nás, pozvať ich. Môžme sa spoločne obracať na Krista v jednoduchej modlitbe, stretnúť sa "pod jednou strechou" bez toho, aby sme čakali, kým všetko bude v úplnom súlade a týmto spôsobom môžeme žiť v očakávaní plného spoločenstva.

Podnet pre miestnych duchovných: V pastoračnej práci robte s kresťanmi iných vierovyznaní všetko, čo je možné urobiť spolu, nerobte nič bez toho, aby ste ich brali do úvahy.