TAIZÉ

Modliť sa spevom

 

Jedným z najdôležitejších prvkov modlitby je spev. Krátke spevy opakované znova a znova dávajú modlitbe meditatívny ráz. Prostredníctvom krátkeho textu vyjadrujú nejakú základnú skutočnosť viery, ktorá je ľahko uchopiteľná mysľou. Tým, že sa slová veľakrát opakujú, preniká táto skutočnosť postupne celou bytosťou. Meditatívny spev sa tak stáva spôsobom načúvania Bohu. Tak sa každý môže zúčastniť spoločnej modlitby a spolu s ostatnými zotrvať v pozornom očakávaní Boha bez potreby stanoviť presne dĺžku času.

Pri otváraní brán dôvery v Boha nič nemôže nahradiť krásu ľudských hlasov spojených v piesni. Táto krása môže byť pre nás zábleskom „nebeskej radosti na zemi“, ako to vyjadrujú východní kresťania. A vnútorný život v nás začína prekvitať.

Tieto spevy napomáhajú osobnej modlitbe. Naše bytie skrze ne nachádza v Bohu vnútornú jednotu. Môžu sa predĺžiť v tichu nášho srdca, keď pracujeme, zhovárame sa s niekým alebo oddychujeme. Týmto spôsobom sú modlitba a každodenný život prepojené. Umožňujú nám zotrvať v modlitbe aj vtedy, keď si to neuvedomujeme, v tichu nášho srdca.

Niekoľko praktických pokynov pre slovenských hudobníkov

Spevy z Taizé sú jednoduché, ale ich použitie pri modlitbe si vyžaduje prípravu. Kvôli zachovaniu meditatívnej atmosféry, ktorá sa vytvára pri modlitbe, by sa mal ich nácvik konať vopred.

Pre veľké medzinárodné zhromaždenia sú vhodné spevy v rozličných jazykoch. Pri modlitbách v rámci miestnej cirkvi s ľuďmi každého veku by mala byť väčšina v slovenčine alebo latinčine. Podľa možností treba dať každému hárok papiera alebo brožúru so spevmi. Možno tiež zahrnúť jednu-dve dobre známe miestne piesne.

Spevy z Taizé sú modlitby. Ich cieľom je umožniť veľkému počtu ľudí modliť sa spoločne, plne sa zúčastniť spoločnej modlitby, ktorá vedie k rozjímaniu. Spevácky zbor a hudobníci majú pomocnú funkciu. Čím sú nenápadnejší, tím účinnejšie posmeľujú ostatných, aby sa k spevu pridali. Treba sa vyhnúť všetkému, čo by mohlo vyvolať dojem predstavenia a čo by mohlo sťažiť ostatným pridať sa k spevu. Nie je dobré kombinovať rôzne jazyky. Hlasitosť a tempo sa odporúča meniť iba opatrne.

Počas modlitby je lepšie, ak hudbu nikto nediriguje. Takto smie byť každý tvárou ku krížu, ikonám, či oltáru. Vo veľkom zhromaždení však môže byť dirigovanie malej skupiny nástrojov alebo spevákov nevyhnutné. V čo najväčšej diskrétnosti podporujú ostatných, majúc vždy na pamäti, že nerobia predstavenie pre druhých.

Spevák, ktorý spev začína, je zvyčajne vpredu spolu s tými, ktorí budú čítať žalmy, čítanie a prosby. Sú obrátení nie k ostatným, ale smerom k oltáru alebo ikonám. Ak sa spev začína spontánne, nezriedka je to vo veľmi nízkej tónine. Tu pomôže ladička, hudobný nástroj, ktorý zahrá prvý tón alebo sprevádzanie melódie.

Treba dbať, aby sa tempo príliš nespomalilo, čo sa stáva pri dlhšom spievaní. Ak vzrastie počet účastníkov, treba pri začínaní a ukončení spevov použiť mikrofón (uprednostňuje sa držaný v ruke; spevy sa môžu ukončiť spievaním Amen na poslednom tóne).

Ten, kto spev začína, môže ostatných podporiť spievaním do mikrofónu, no opatrne, aby neprekryl ostatné hlasy. Pri veľkom zhromaždení je nevyhnutné dobré ozvučenie; ktoré je dobré skontrolovať a pred modlitbou vyskúšať s tými, ktorí ho budú používať.

Dávame do pozornosti, že vyšiel nový spevník - Spevy z Taizé.

Kúpiť si ho môžete tu

JPEG - 44.8 KB