TAIZÉ

Ako pripraviť spoločnú modlitbu ako v Taizé?

 

Ľudia, ktorí strávili týždeň v Taizé alebo sa zúčastnili mládežníckého stretnutia pripraveného komunitou z Taizé na inom mieste, si často kladú otázku, ako vytrvať v spoločnej modlitbe.

Mnohé skupiny a cirkevné spoločenstvá nielen na Slovensku, ale i v ďalších krajnách, sa pri stretnutiach na spoločnej meditatívnej modlitbe odvolávaju na Taizé, aj keď v Taizé nikdy neboli.

Tu objasníme priebeh a podstatné prvky prípravy pokojných spoločných modlitieb tak, ako každodenne prebiehajú v Taizé.

 
Na úvod, aby sme vnikli do modlitby, zvolíme si jednu alebo dve piesne chvál.

Žalm

Ježiš sa modlieval žalmy, starodávne modlitby svojho ľudu. Kresťania v nich odpradávna nachádzali osvieženie. Žalmy nás začleňujú do veľkého spoločenstva veriacich. Naše radosti a starosti, naša dôvera v Boha, náš smäd i naše úzkosti v nich nachádzajú vyjadrenie.

Jedna alebo dve osoby čítajú alebo sólovo spievajú verše žalmu. Všetci odpovedajú Aleluja alebo iným spievaným zvolaním po každom verši. Ak sa verše spievajú, prípadne podfarbujú brumendom (pričom sa text spieva na improvizovanú melódiu na poslednom akorde zvolania zboru), nech sú krátke, vo všeobecnosti dva riadky; ak sa čítajú, môžu byť dlhšie. Pre každú modlitbu sa vyberú primerané verše. Ak použijeme iné žalmy, vyberieme niekoľko najvhodnejších veršov. Žalm netreba čítať celý.

Čítanie

Čítať Sväté písmo znamená priblížiť sa „k nevyčerpateľnému prameňu, ktorý dáva smädným ľuďom samého Boha“ (Origenes, 3. stor.). Písmo je „listom Boha svojmu stvoreniu“, ktorý spôsobuje, že ono „objavuje Božie srdce v Božích slovách“ (Gregor Veľký, 6. stor.).

Pri pravidelnej modlitbe sa zvyknú čítať biblické knihy na pokračovanie. Ale pre týždennú alebo mesačnú modlitbu je lepšie vybrať dostupné čítania, ktoré si nevyžadujú vysvetlenie a ktoré sú vhodné na liturgické obdobie. Stránka „Biblické čítania na každý deň“, ponúka na doplnenie výberu biblických textov krátke čítanie na každý deň v roku. Každé čítanie sa uvádza slovami „Čítanie z…“ alebo „Evanjelium podľa…“. Ak sú dve čítania, prvé sa môže vybrať zo Starého zákona, zo Skutkov apoštolov alebo zo Zjavenia svätého Jána; druhé je vždy z evanjelia. Medzi dve čítania sa vkladá meditatívna pieseň.

Pred alebo po čítaní spievame pieseň, ktorá oslavuje Kristovo svetlo. Počas spevu niekoľko mladých ľudí alebo detí vystúpi so sviečkou v ruke dopredu a zapáli lampu umiestnenú na stojane. Tento symbol pripomína, že keď sa v živote človeka alebo celého ľudstva zotmie, Kristova láska je oheň, ktorý nikdy nezhasne.

Pieseň

Ticho

Keď sa v komunikácii s Bohom pokúšame vyjadrovať slovami, rozum nám rýchlo prestačne stačiť. No v hĺbkach ľudskej bytosti sa Kristus skrze Ducha Svätého modlí viac, než si predstavujeme.

Boží hlas nemlčí, no Boh sa nikdy nechce vnucovať, jeho hlas často počuť akoby šeptom, v závane ticha. Zotrvať ticho v jeho prítomnosti, aby sme prijali jeho Ducha, už to je modlitba.

Neusilujme sa získať vnútorné ticho za každú cenu nejakou metódou, budovaním nejakého prázdna v sebe, ale s detskou dôverou nechajme Krista ticho modliť sa v nás a jedného dňa objavíme, že hĺbky našej bytosti sú obývané.

V spoločnej modlitbe je lepšie mať skôr dlhú chvíľu ticha – päť až desať minút – než viac kratších. Ak tí, čo sa zúčastňujú na modlitbe, nie sú zvyknutí na také ticho, je dôležité po piesni oznámiť: „Teraz budeme pokračovať v modlitbe chvíľou ticha.“

Prosebná modlitba alebo modlitba chvál

Modlitba krátkych prosieb alebo chvál, nesená brumendom a rytmizovaná odpoveďou, ktorú spievajú všetci, sa môže stať akoby „ohnivým stĺpom“ v srdci spoločnej modlitby. Príhovormi sa naša modlitba rozšíri na rozmery celej ľudskej rodiny: zverujeme Bohu radosti a nádeje, zármutok a úzkosť ľudských bytostí, chudobných a všetkých tých, čo trpia. Modlitbou chvál vyjadrujeme, čím je pre nás Boh.

Jedna alebo dve osoby striedavo vyslovujú prosby alebo chvály, ktoré uvádza a sprevádza pieseň: Kyrie eleison, Gospodi pomiluj, Chvála tebe, Pane. Po ukončení všetkých písomne pripravených prosieb alebo chvál je dobré nechať účastníkom možnosť spontánne vyjadriť modlitby, ktoré vychádzajú z ich srdca. Dávajme pozor, aby boli krátke a adresované Bohu: nemali by sa zmeniť na horizontálny dialóg, v ktorom v domnení, že hovoríme k Bohu, v skutočnosti túžime druhým odovzdať vlastné myšlienky. Každú zo spontánnych modlitieb ukončí tá istá odpoveď, ktorú všetci spievajú.

Otče náš

Záverečná modlitba

Môže ňou byť jedna z modlitieb brata Rogera, ktoré sa nachádzajú v anglickej, francúzskej a nemeckej časti tejto internetovej stránky.

Pieseň

Modlitba sa na záver môže predĺžiť spevom. Skupinka spevákov zostane s tými, čo chcú pokračovať v modlitbe, aby podporila spev.

Tých druhých môžeme pozvať do susedných priestorov na stretnutie v skupinách a podelenie sa nad biblickým textom s pomocou tzv. „Mesačných biblických rozjímaní“, ktoré nájdeme na týchto internetových stránkach.

Návrhy na spoločné modlitby

V slovenčine je dostupný súbor 44 návrhov z Taizé na spoločné modlitby: „Spevy a modlitby z Taizé“, 112 strán, Vydavateľstvo LUX Communication, Bratislava.
Viac informácií: pozri stránku „Knihy, CD, videokazety