TAIZÉ

Modlitby na každý deň

 

Veľká noc 3

Pieseň

Žalm

Spievajte Pánovi pieseň novú;
jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.
Nech sa teší Izrael zo svojho Stvoriteľa,
synovia Siona nech jasajú nad svojím kráľom.

Nech oslavujú jeho meno tancom,
nech mu hrajú na bubne a na citare.
Lebo Pán miluje svoj ľud
a tichých venčí víťazstvom.

Nech svätí jasajú v sláve,
nech sa veselia na svojich lôžkach.
Oslavu Boha nech majú na perách...
Všetkým jeho svätým to bude na slávu.

zo Žalmu149

Čítanie

Pavol napísal: Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem, že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem, že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim.

1 Korinťanom/Korintským 15,3-5

alebo

V ten deň Ježišovho zmŕtvychvstania, išli dvaja z nich do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií, a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. (...) A on im povedal: "Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?” A počnúc od Mojžiša a všetkých Prorokov, vykladal im, čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo. Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni naň naliehali: “Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil!” Vošiel teda a zostal s nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali: “Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?”

Lukáš 24,13-16.26-32

Pieseň

Ticho

Prosby

Kriste, zrodený z Otca pred všetkými vekmi, ktorý si si vzal telo našej ľudskej prirodzenosti, ty si bol vzkriesený pre nás, klaniame sa ti:
—Sláva ti, Pane!

Boží Synu, Prameň života, zvolávame tvoju dobrotu na nás a na celú ľudskú rodinu.
—Vyslyš nás, Pane slávy!

Daj, aby sme žili z tvojho života a kráčali ako deti svetla, vo veľkonočnej radosti.
—Vyslyš nás, Pane slávy!

Daj vzrast viere tvojej Cirkvi, aby verne svedčila o tvojom zmŕtvychvstaní.
—Vyslyš nás, Pane slávy!

Uteš všetkých, ktorí sú zmorení a vštep do ich sŕdc svoje slová o večnom živote.
—Vyslyš nás, Pane slávy!

Upevni slabých vo viere a zjav sa pochybujúcim srdciam.
—Vyslyš nás, Pane slávy!

Posilni chorých, podopri starých a upokoj umierajúcich svojou spasiteľnou prítomnosťou.
—Vyslyš nás, Pane slávy!

Otče náš

Modlitba

Zmŕtvychvstalý Kriste, z evanjelia počuť tvoj pokojný hlas. Hovoríš nám: "Prečo si robíte starosti? Len jedno je potrebné – srdce, ktoré počúva moje slovo a Ducha Svätého."

Piesne


Ďalšie modlitby

Ďalšie modlitby nájdete v odkaze v dolnej časti stránky.

Väčšinu modlitieb z tejto stránky nájdete v spevníku "Spevy a modlitby z Taizé" . Pozri Knihy, CD, videokazety