TAIZÉ

Modlitby na každý deň

 

Turíce 2

Pieseň

Žalm

Plesajte, spravodliví, v Pánovi;
statočným sluší spievať pieseň chvály.

Oslavujte Pána citarou,
hrajte mu na desaťstrunovej lutne.
Spievajte mu novú pieseň,
nadšene mu hrajte a volajte na slávu.

Lebo Pánovo slovo je pravdivé
a verné všetko jeho konanie.
Miluje spravodlivosť a právo;
milosti Pánovej plná je zem.

Pánovým slovom povstali nebesia
a dychom jeho úst všetky ich voje.
Ako do vreca hromadí morské vody,
ako do nádrží zlieva oceány.

Pán marí úmysly pohanov,
_navnivoč privádza myšlienky národov.
Ale Pánov úmysel trvá naveky,
myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie.

zo Žalmu 33

Čítanie

Pavol napísal: Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok. Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci ich je mnoho, tak aj Kristus. Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom.

1 Korinťanom/Korintským 12,4-7.12-13

alebo

Ježiš povedal, “Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje.“

Ján 14,23.25-27

Pieseň

Ticho

Prosby

Pane, príď a urob z nás chrámy Ducha Svätého.

Daj každému z nás ovocie Ducha: lásku, radosť, pokoj, trpezlivosť, dobroprajnosť, vernosť.

Nech Duch Svätý hovorí ústami tvojich služobníkov, ktorí hlásajú tvoje slovo.

Zošli svojho Ducha Utešiteľa všetkým, ktorí sú skľúčení.

Zošli svojho Ducha Utešiteľa všetkým, ktorí sú obeťami nespravodlivosti.

Chráň všetky národy pred nenávisťou a vojnou.

Zhromaždi všetky národy dychom svojho Ducha.

Otče náš

Modlitba

Duchu Svätý, v tebe nachádzame útechu, ktorou Kristus môže zaplaviť naše životy. Každému sa ponúka tvoja prítomnosť… a my cítime, že v modlitbe ti môžeme všetko odovzdať.

alebo

Požehnaj nás, Kriste, ty nás zbavuješ samoty tým, že nám dávaš prežívať tajomstvo spoločenstva, ktorým je tvoje Telo, tvoja Cirkev.

Piesne


Ďalšie modlitby

Ďalšie modlitby nájdete v odkaze v dolnej časti stránky.

Väčšinu modlitieb z tejto stránky nájdete v spevníku "Spevy a modlitby z Taizé" . Pozri Knihy, CD, videokazety