TAIZÉ

Modlitby na každý deň

 

Cezročné obdobie 10

Pieseň

Žalm

Svoj zrak upieram na vrchy:
príde mi odtiaľ pomoc?
Pomoc mi príde od Pána,
ktorý stvoril nebo i zem.

Nedovolí, aby sa ti noha zachvela,
nezdriemne ten, čo ťa stráži.
Nedrieme veru, ani nespí
ten, čo stráži Izraela.

Pán ťa stráži,
Pán je tvoja záštita
po tvojej pravici.
Za dňa ťa slnko nezraní
ani mesiac za noci.

Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého;
Pán ti bude chrániť život.
Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod
odteraz až naveky.

Žalm 121

Čítanie

Veď sme nesledovali vymyslené bájky, keď sme vás oboznámili s mocou a príchodom nášho Pána Ježiša Krista, ale sami sme boli očitými svedkami jeho veleby. On dostal od Boha Otca česť a slávu, keď mu z velebnej slávy zaznel hlas: “Toto je môj Syn, môj milovaný, v ktorom mám zaľúbenie.” A tento hlas sme my počuli; zaznel z neba, keď sme boli s ním na svätom vrchu. Tým je aj prorocké slovo pre nás pevnejšie. A vy dobre robíte, že hradíte naň ako na lampu, ktorá svieti v temnom mieste, kým nesvitne deň a nevzíde vo vašich srdciach zornica.

2 Petrov 1,16-19

alebo

Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: “Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!” On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, všetci šomrali: “Vošiel k hriešnemu človekovi!” Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: “Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.” Ježiš mu povedal: “Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.”

Lukáš 19,1-10

Pieseň

Ticho

Prosby

Bože Stvoriteľ a Spasiteľ, prameň pokoja pre celú zem: buď dnes naším životom.

Kriste, ty nás voláš, aby sme sa podelili s blížnym: zjednoť nás vo svojej láske.

Kriste, náš Pastier, ty prichádzaš hľadať tých, čo sa stratili, ty navštevuješ opustených, odlúčených: oživuj ich nádej.

Duchu Utešiteľu, ty do nás vkladáš nádej a radosť: naplň nás svojou láskou.

Duchu Utešiteľu, ty v nás vzbudzuješ lásku, ktorá odpúšťa: príď k nám, Duchu Svätý.

Otče náš

Modlitba

Pane, Kriste, daj, aby sme v každej chvíli pozerali na teba. Tak často zabúdame, že v nás prebýva tvoj Svätý Duch, že ty sa modlíš v nás, že si tajomne zjednotený s každým človekom.

alebo

Ty nás požehnávaš, zmŕtvychvstalý Ježišu, nás, ktorí by sme chceli žiť z tvojej dôvery tak, aby pramene jasotu nikdy nevyschli.

Piesne


Ďalšie modlitby

Ďalšie modlitby nájdete v odkaze v dolnej časti stránky.

Väčšinu modlitieb z tejto stránky nájdete v spevníku "Spevy a modlitby z Taizé" . Pozri Knihy, CD, videokazety