TAIZÉ

Modlitby na každý deň

 

Cezročné obdobie 13

Pieseň

Žalm

Chváľ, duša moja, Pána;
celý život chcem chváliť Pána,
svojmu Bohu spievať, kým len budem žiť.

Blažený, komu pomáha Boh Jakubov,
kto sa spolieha na Pána, svojho Boha.
On stvoril nebo i zem,
more a všetko, čo je v ňom.

On zachováva vernosť naveky,
utláčaným prisudzuje právo,
hladujúcim dáva chlieb.
Pán vyslobodzuje väzňov.

Pán otvára oči slepým,
Pán dvíha skľúčených,
Pán ochraňuje cudzincov,
ujíma sa siroty a vdovy.

Pán miluje spravodlivých.
ale hatí cesty hriešnikov.
Pán bude kraľovať naveky;
tvoj Boh, Sion, z pokolenia na pokolenie.

zo Žalmu 146

Čítanie

Pavol napísal: Preto zohýnam kolená pred Otcom, od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi i na zemi: nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka a poznať aj Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, aby vás naplnila Božia plnosť celá.

Efezanom 3,14-19

alebo

Mnohí z Ježišových učeníkov ho opustili a viac s ním nechodili. Ježiš povedal Dvanástim: “Aj vy chcete odísť?” Odpovedal mu Šimon Peter: “Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý.”

Ján 6,66-69

Pieseň

Ticho

Prosby

Bože, náš Otče, ty nás zhromažďuješ v spoločenstve svojej Cirkvi: daj, aby sme žili tvojou láskou.

Bože, náš Otče, tvoje volanie a tvoje dary sú neodvolateľné: daj, aby sme žili tvojou láskou.

Syn Boha živého, tvoja vernosť nám umožňuje, aby sme ti zostávali stále verní: daj, aby sme žili tvojou láskou.

Syn Boha živého, ty poznáš naše skúšky a našu biedu: daj, aby sme žili tvojou láskou.

Duchu Svätý, ty vyvolávaš v našich životoch túžbu po pokoji a spravodlivosti: daj, aby sme žili tvojou láskou.

Duchu Svätý, tvoja cesta nás vedie ku všetkým, čo v našej spoločnosti trpia: daj, aby žili tovjou láskou.

Duchu Svätý, ty si nám vložil do sŕdc dary, aby sme boli tvorcami spoločenstva: daj, aby sme žili tvojou láskou.

Otče náš

Modlitba

Ježišu Kriste, daj nám rozhodné srdce, aby sme ti zostali verní. Vkladáš do nás svetlo svojho odpustenia. A odvaha odpustiť prebúdza v každom z nás vnútornú slobodu.

alebo

Ježišu, náš pokoj, daj nám najvyššiu z radostí: to rovnaké zmýšľanie, rovnakú lásku, jednu dušu.

Piesne


Ďalšie modlitby

Ďalšie modlitby nájdete v odkaze v dolnej časti stránky.

Väčšinu modlitieb z tejto stránky nájdete v spevníku "Spevy a modlitby z Taizé" . Pozri Knihy, CD, videokazety