TAIZÉ

45.000 mladých zhromaždených na Námestí sv. Petra na modlitbe s pápežom Benediktom XVI

 
V druhý deň európskeho stretnutia v Ríme, ktoré pripravila komunita z Taizé od 28. decembra do 2. januára v talianskom hlavnom meste sa zhromaždilo 45 000 mladých – pravoslávnych, katolíkov a protestantov na Námestí svätého Petra na modlitbu s pápežom Benediktom XVI. Mladí zapĺňali obrovské vatikánske námestie v priebehu celého popoludnia. O 18. hodine sa začala modlitba - s piesňami z Taizé, s čítaním Božieho Slova a dlhou chvíľou ticha. Potom pod vychádzajúcim mesiacom v splne sa námestie rozsvietilo desiatkami tisíc sviečok, ktoré každý niesol v ruke ako znamenie vzkriesenia. V rozjímavej a modlitebnej atmosfére mladí načúvali pozdravu brata Aloisa, ktoré adresoval Benediktovi XVI, po ňom pápež odovzdal mladým odkaz, ktorý postupne vypovedal v piatich jazykoch.

Pozdrav brata Aloisa, priora Taizé

Svätý Otče,
 
dnes sa naplnila dôležitá etapa našej Púte dôvery na zemi. Prišli sme z celej Európy a tiež z ďalších kontinentov, patríme do rôznych denominácií. To, čo nás spája, je silnejšie ako to, čo nás rozdeľuje: jeden krst a tak aj Božie slovo. Dnes večer sme k vám prišli, aby sme oslávili túto jednotu, ktorá je skutočná, hoci ešte nie je celkom zavŕšená. Prehlbuje sa, keď spoločne hľadíme na Krista.
 
Brat Roger zanechal ako dedičstvo našej komunite starosť o ohlasovanie evanjelia, predovšetkým mladým. Bol si vedomý toho, že rozdelenia medzi kresťanmi sú prekážkou odovzdávania viery. On otvoril cesty zmierenia, ktoré sme neskončili objavovať. Je mnoho tých, ktorí sú inšpirovaní jeho svedectvom a chceli by anticipovať zmierenie svojimi životmi, žiť už zmierení.
 
Zmierení kresťania sa môžu stať svedkami pokoja a spoločenstva, nositeľmi novej solidarity medzi ľuďmi.
 
Hľadanie osobného vzťahu s Bohom je základom tohto smerovania. Ekumenizmus modlitby nepodporuje len jednoduchú toleranciu. Podnecuje vzájomné počúvanie, ktoré mnoho vyžaduje ako aj skutočný dialóg.
 
Modliac sa tu dnes večer nemôžeme zabudnúť, že posledný list, ktorý napísal brat Roger, tesne pred jeho násilnou smrťou, bol určený pre vás, Svätý Otče, aby Vám povedal, že naša komunita by chcela kráčať v jednote s Vami. Ani my nemôžeme zabudnúť ako veľmi, po tejto tragickej smrti, nám bola Vaša podpora drahá, aby nás povzbudila kráčať ďalej. A tak by som rád zopakoval hlbokú náklonnosť našich sŕdc voči Vašej osobe a Vašej službe.
 
Napokon by som rád predložil svedectvo nádeje veľkého počtu mladých Afričanov, s ktorými sme sa zjednotili minulý mesiac v Kigali, v Rwande. Prišli z 35 krajín, medzi nimi Kongo, Severné Kivu, aby prežili púť zmierenia a pokoja. Veľká vitalita týchto mladých kresťanov je prísľubom pre budúcnosť Cirkvi.
 
Títo mladí Afričania, ktorí chceli, aby sme zobrali so sebou ako znamenie ich nádeje, semienka ciroku, aby rástli v Európe. Dovoľujem si, Svätý Otče, odovzdať Vám v malom typickom rwandskom košíku zvanom «agaseke» niekoľko z týchto semienok nádeje pochádzajúcich z Afriky. Mohli by byť možno zasadené a rásť vo Vatikánskych záhradách?“

Príhovor pápeža Benedikta XVI účastníkom 35. európskeho stretnutia mladých

Ďakujem, drahý brat Alois, za Vaše vrúcne slová plné náklonnosti. Drahí mladí, drahí pútnici, vitajte v Ríme!
 
Prišli ste vo veľkom počte z celej Európy a tiež Ďalších kontinentov, aby ste sa modlili v blízkosti hrobov svätých apoštolov Petra a Pavla. Práve v tomto meste, tak jeden ako aj druhý vyliali svoju krv pre Krista. Viera, ktorá formovala týchto dvoch veľkých Kristových apoštolov vás povolala na cestu. V priebehu prichádzajúceho roku chcete odkrývať pramene dôvery v Boha, aby ste ich mohli žiť v každodennom živote. Teším sa, že tak narážate aj na úmysel roku viery, ktorý začal v októbri.
 
Je to už štvrtýkrát, kedy prichádzate na európske stretnutie do Ríma. Pri tejto príležitosti, by som vám znovu chcel zopakovať slová môjho predchodcu Jána Pavla II, ktoré povedal mladým počas tretieho stretnutia v Ríme: „Pápež sa s vami cíti hlboko zviazaný na púti dôvery na zemi. Ja som tiež povolaný byť pútnikom dôvery v mene Krista.“
 
Je tomu niečo málo viac ako 70 rokov, keď brat Roger dal zrod komunite z Taizé. Táto neustále hľadí na to, ako k nej z celého sveta prichádzajú tisíce mladých v hľadaní zmyslu svojho života, bratia ich prijímajú vo svojej modlitbe a dávajú im tak príležitosť, aby zažili osobný vzťah s Bohom. V tejto podpore mladých v ich smerovaní za Kristom mal brat Roger ideu začať „púť dôvery po celej zemi“.
 
Neúnavný svedok evanjelia pokoja a zmierenia, úprimne oddaný ekumenizmu svätosti, brat Roger povzbudzoval všetkých tých, ktorí prechádzali cez Taizé, aby sa stali ľuďmi hľadajúcimi spoločenstvo. Vo svojich srdciach by sme mali načúvať jeho duchovne žitému ekumenizmu a jeho svedectvom mali by sme sa nechať viesť k ekumenizmu, ktorý je pravdivo zvnútornený a zduchovnený. Nech sa všetci, nasledujúc jeho príklad, stanete nositeľmi tohto odkazu jednoty. Uisťujem vás o neodvolateľnom záväzku katolíckej Cirkvi, aby ste hľadali cesty zmierenia, ktoré povedú k viditeľnej jednote kresťanov. A tak dnes večer pozdravujem s mimoriadnou priazňou tých medzi vami, ktorí ste pravoslávni a protestanti.
 
Dnes vám Kristus kladie tú istú otázku, ktorú adresoval svojim učeníkom: „Za koho ma pokladáte?“ Na túto otázku odpovedal Peter, blízko hrobu ktorého sa v tejto chvíli schádzame: „Ty si Kristus, Syn živého Boha“ (Mt 16, 15-16). Celý jeho život sa stal konkrétnou odpoveďou na túto otázku. Kristus si praje tiež od každého z vás prijať odpoveď, ktorá nebude vychádzať ani z donútenia, ani zo strachu, ale z vašej hlbokej slobody. Odpovedaním na túto otázku váš život nájde najsilnejší zmysel. Text Listu svätého Jána, ktorý sme počuli, nám pomáha chápať s veľkou jednoduchosťou ako dať odpoveď: „aby sme verili v meno Ježiša Krista a milovali sa navzájom“ (3, 23). Mať vieru a milovať Boha a druhých, čo môže byť úžasnejšie? Čo môžete byť krajšie?
 
Počas týchto dní v Ríme, môžete nechať do vašich sŕdc vstúpiť toto áno Kristovi, využijúc k tomu dlhé chvíle ticha, ktoré majú v spoločných modlitbách centrálne miesto, aby ste mohli načúvať Božiemu Slovu. Toto Slovo, ako je povedané v Druhom Petrovom liste je „ako lampa, ktorá svieti v temnom mieste“, ktorá vás pobáda k tomu, aby ste hľadeli „kým nesvitne deň a nevzíde vo vašich srdciach zornica“ (1, 19). Pochopili ste: ak má vo vašich srdciach vzísť zornica, je tomu tak preto, lebo tam nie vždy svieti. Niekedy zlo a utrpenie nevinných vytvárajú vo vašich srdciach pochybnosť a sužujú ho. A áno Kristovi sa môže stať ťažkým. Ale táto pochybnosť vás nerobí neveriacimi! Ježiš neodvrhol muža z Evanjelia, ktorý kričal: „Verím. Pomôž mojej nevere!“ (Mk 9, 24).
 
Aby ste sa udržali v boji o dôveru, Boh vás nenechá samých a izolovaých. Všetkým nám dáva radosť a posilu spoločenstva Cirkvi.
 
Počas vášho pobytu v Ríme, predovšetkým vďaka štedrému prijatiu toľkých farností a náboženských spoločenstiev zažívate novú skúsenosť Cirkvi. Pri návrate do vašich rôznych krajín vás pozývam, aby ste objavili, vás činí spoluzodpovednými za jeho Cirkev v celej jej rozmanitosti povolaní. Toto spoločenstvo, ktorým je Telo Krista vás potrebuje a vy v ňom máte svoje miesto. Prostredníctvom vašich darov, ktoré vás každého robia špecifickým nech Duch Svätý stvárňuje a oživuje toto tajomstvo spoločenstva, ktorým je Cirkev, aby ste dnešnému svetu odovzdali dobrú zvesť Evanjelia.
 
Spolu s tichom spev zaberá veľká miesto vo vašich spoločných modlitbách. Piesne z Taizé v týchto dňoch napĺňajú rímske baziliky. Spev je oporou a neporovnateľným vyjadrením modlitby. Ospevujúc Krista, otvárate sa tajomstvu jeho nádeje. Nemajte strach predbehnúť zornicu, aby ste chválili Boha. Nebudete sklamaní.
 
Drahí mladí priatelia, Kristus vás nevyníma zo sveta, Posiela vás tam, kde je nedostatok svetla, aby ste ho prinášali druhým. Áno, vy všetci ste povolaní byť malými svetlami pre tých, ktorí sú okolo vás. Vašou pozornosťou voči spravodlivému rozdeľovaniu pozemských dobier, vaším záväzkom voči spravodlivosti a pre novú ľudskú solidaritu pomôžete tým, ktorí sú okolo vás, aby lepšie chápali ako veľmi nás Evanjelium vedie k Bohu a k druhým zároveň. Tak svojou vierou prispejete k odkrývaniu prameňov dôvery na zemi.
 
Buďte teda plní nádeje. Nech vás Boh žehná a taktiež vaše rodiny a priateľov!