TAIZÉ

Brolis Alois 2014

Keturi pasiūlymai kaip „Siekti regimos visų Kristų mylinčių žmonių bendrystės“

 
Laiškas „Siekiant naujojo solidarumo“ ir toliau bus mūsų bendros kelionės ašimi, padėsiančia mums drauge keliauti etapais iki pat 2015-ųjų. Tai mus įpareigoja ateinančiais metais „Siekti regimos visų Kristų mylinčių žmonių bendrystės“. Štai keturi pasiūlymai, kaip galime prisijungti prie šio bendro tikslo.
Kristus pakvietė draugauti visus, nė vieno neatstumdamas. Mylintys Kristų ir sekantys jo pėdomis žmonės sudaro didžiulę draugyste grįstą bendruomenę, nusidriekusią per visą žemę. Tai vadiname bendryste. Šios bendrystės vedami, bendruomenės nariai turi prisidėti prie žmonijos žaizdų gydymo: neapkraunant savęs, jie gali prisidėti prie solidarumo globalizacijos, kuri neleistų išskirti nei vienos tautos, nei vieno žmogaus.
 
Kaip kiekvienas iš mūsų gali prie to prisidėti?

Pirmasis pasiūlymas - Prisijunkite prie vietinės maldos grupės


Mylėkite vieni kitus; iš šios meilės visi pažins, jog esate mano mokiniai (Jn 13, 34-35).

Tam tikromis progomis, tokiomis kaip tarptautiniai susitikimai, ši draugystės bendruomenė tampa matoma. Deja, tokie susitikimai vyksta retai. Bet kurioje vietoje, galima atrasti bent mažytę dalelę šios didelės bendruomenės. Neįmanoma tikėti tik savyje ir sau. Tikėjimas gimsta, kai turime bendrystės patirtį, kai atrandame, jog Kristus yra nesibaigiančios vienovės šaltinis.

O kad vietinės bendruomenės (taip pat vadinamos parapijomis), grupės ir kapeliono kuruojamos įstaigos nuolat siektų tapti draugystės židiniais! Šiltomis ir svetingomis vietomis, kur galime vienas kitam padėti, kur rūpinamės silpnais, svetimšaliais, ar tais, kurių požiūris skiriasi nuo mūsų.

Klausimas visiems: ar gali dalyvavimas sekmadieninėse Mišiose, ar kitose veiklose, net ir su žmonėmis, kurių tu neišsirinkai, padėti išgyventi bendrystės jausmą?

Pasiūlymas vietos kunigams: įsiklausykite į jaunimą; supraskite ir priimkite tai, ką jie nori įnešti į vietos bendruomenę; supažindinkite su tuo ir vyresnius bendruomenės narius.


Antrasis pasiūlymas - Tegul draugystė auga ir peržengia mus stabdančias sienas


Kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte (Mt 25, 40).

Jėzui rūpėjo kiekvienas sutiktas, o ypač vargšai, vaikai, tie, kurie jautėsi nereikalingi. Sekdami Jį, mes galime peržengti sienas ir būti su tais, kuriems reikia pagalbos. Mes galime išgyventi solidarumą kartu su skirtingų tradicijų krikščionimis, taip pat su tais, kurie neišpažįsta mūsų tikėjimo.

Nesvarbu, kokio pobūdžio yra skurdas - materialus ar dvasinis, solidarumas visada yra abipusis dalijimasis: pagelbėdami kitiems, mes neretai tampame tais, kurie yra apdovanojami.

Pasiūlymas visiems: kodėl neišsirinkus, vieneriems metams, situaciją kaimynystėje ir jos paveiktus žmones, kuriems pasiūlytume draugystę ir parodytume solidarumą: atstumtiems, skurdą išgyvenantiems, sergantiems, neįgaliesiems, našlaičiams, imigrantams, bedarbiams...?

Pasiūlymas vietos kunigams: padėkite jaunimui rasti situacijas, kuriose reikalingas ir įmanomas solidarumas.


Trečiasis pasiūlymas - Dalinkitės patirtimi ir melskitės kartu


Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų (Mt 18, 20).

Kai kurie jauni žmonės yra visų apleisti ir vieniši, patiria sunkius išbandymus, suvokia, kad gyvenime daug neteisybės, todėl jiems sunku tikėti. Tikėdami visada rizikuojame – tai pasitikėjimo rizika.

Su kuo galiu keliauti ir kalbėti apie savo tikėjimą?

Pasiūlymas visiems: dalinkitės su kitais žmonėmis ir spręskite tikėjimo klausimus kartu. Susitikite kartą per savaitę ar kartą per mėnesį. Kartu paskaitykite vietą iš Evangelijos ar kitus dvasinius skaitinius. Pagiedokite, paskaitykite Šventąjį Raštą, pabūkite tyloje.

Pasiūlymas vietos kunigams: palaikykite šias mažas dalinimosi ir maldos grupes, padėkite joms išlikti atviroms naujiems žmonėms.


Ketvirtasis pasiūlymas - Pasistenkite, kad visų krikščionių vienybė taptų dar labiau pastebima


Jūs esate Kristaus kūnas (1 Kor 12, 27).

Mūsų kaime, mieste, ar regione yra žmonių taip pat mylinčių Kristų, tik išreiškiančių tą meilę kitaip. Vadindami save krikščionimis, nešamės su savimi Kristaus vardą. Krikščionio tapatybę įgyjame per krikštą, kuris ir sujungia mus su Kristumi. Pasistenkime dar aiškiau parodyti šią bendrą savo tapatybę, o ne pabrėžti savo konfesijų skirtumus.

Mūsų tarpusavio skirtumai – ne priežastis vieniems nuo kitų nusigręžti. Kristus nepaisė jokių kliuvinių, ant kryžiaus jis plačiai ištiesė rankas, kad apglėbtų visus susiskaldžiusius. Jei krikščionys nori sekti Kristų, nori, kad Dieviškoji šviesa sklistų po pasaulį, jie negali likti susiskaldę. Šventoji Dvasia vienija mus.

Pasiūlymas visiems. Bendraukite su kitais: kitomis grupėmis, parapijomis, kitais judėjimais, kitomis konfesijomis ir krikščioniškų migrantų bendruomenėmis. Lankykite jas, priimkite jų kvietimus, kvieskite pas save. Nepaisykite to, kad nepavyksta pasiekti visiškos harmonijos – vis tiek rinkitės kartu, atsidurkite „po vienu stogu“, kreipkitės į Kristų paprasta malda. Būdami kartu tikėkitės vienybės.

Pasiūlymas vietos kunigams: įsitraukite į bendrą veiklą su kitų konfesijų krikščioniais, dirbkite visi drauge, nedarykite nieko vienas, be kitų žmonių įsitraukimo į veiklą.

Atnaujinta: 2013 m. gruodžio 26 d.

Šioje knygelėje rasite šiuos keturis pasiūlymus 2014-tiems metams ir tekstą „Besiklausant jaunimo iš Azijos“:

PDF - 1.3 Mo