TAIZÉ

Pamaldos kiekvienai dienai

 

Gavėnios 3

Giesmė

Psalmė

Pasigailėk manęs, Dieve, iš savo gerumo,
iš savo begalinio gailestingumo
sunaikink mano maištingus darbus.
Vėl nuplauk ir nuplauk mano kaltę,
nuvalyk nuo manęs mano nuodėmę!

Savo maištingus darbus aš gerai pažįstu,
ir mano nuodėmė nuolat man prieš akis.
Tau nusidėjau – tiktai tau –
ir padariau, kas pikta tavo akyse.

Štai tu trokšti tiesos ir nuoširdumo, –
todėl mokyk mane išminties ligi širdies gelmių.
Apvalyk mane izopu, ir būsiu švarus,
Nuplauk mane, ir būsiu baltesnis už sniegą.

Sukurk man tyrą širdį, Dieve,
ir atnaujink manyje ištikimą dvasią.
Nevaryk manęs nuo savo Artumo,
nenuimk nuo manęs savo dvasios šventosios.

Iš 51 Psalmės

Skaitinys

viešpaties ranka palietė mane. Jis išvedė mane viešpaties dvasioje ir pastatė vidury slėnio, kuris buvo pilnas kaulų. Jis visur vedžiojo mane tarp jų, – slėnyje jų buvo labai daug. Jie buvo baisiai sudžiūvę. (…) Tuomet viešpats man tarė: „Pranašauk dvasiai, pranašauk, marusis, ir jai sakyk: ‘Taip kalbėjo Viešpats dievas. Ateik, dvasia, iš keturių vėjų ir padvelk į tuos užmuštuosius, kad jie atgytų’“. Pranašavau, kaip man buvo liepta. Ir įėjo į juos dvasia, – jie atgijo, pakilo ant kojų nepaprastai didelė minia. Jis kreipėsi į mane: „Marusis, šie kaulai yra visi Izraelio namai. Štai! Jie sako: ‘Sudžiūvo mūsų kaulai, nebėra mums vilties. Esame žuvę!’ Todėl pranašauk jiems ir sakyk: ‘Taip kalbėjo Viešpats dievas. Tikėkite manimi, atversiu jūsų kapus ir prikelsiu jus iš jūsų kapų, mano tauta, ir parvesiu į Izraelio žemę. Jūs žinosite, kad aš viešpats, kai atversiu jūsų kapus ir prikelsiu jus iš jūsų kapų, manoji tauta! Duosiu jums savo dvasią, kad atgytumėte, parvesiu jus į jūsų žemę, kad žinotumėte, jog aš, viešpats, tai pasakiau ir padariau, – tai viešpaties žodis’“.

Ezechielio 37, 1-2.9-14

arba

Jėzus sakė: „Aš esu gyvybės duona! Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš. (…) Visi, kuriuos man duoda Tėvas, ateis pas mane, ir ateinančio pas mane aš neatstumsiu, nes aš nužengiau iš dangaus vykdyti ne savo valios, bet valios to, kuris mane siuntė. O mano Siuntėjo valia reikalauja, kad nepražudyčiau nė vieno, kuriuos jis man pavedė, bet kad prikelčiau juos paskutiniąją dieną. Tokia mano Tėvo valia, kad kiekvienas, kuris regi Sūnų ir tiki jį, turėtų amžinąjį gyvenimą; todėl aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną“.

Jono 6, 35-40

Giesmė

Tyla

Maldavimai

O Kristau, tu mus gydai, leisk mums semtis gyvybės iš tavo gyvenimo.

O Kristau, tu atnaujini mūsų viltį, leisk mums semtis gyvybės iš tavo gyvenimo.

O Kristau, tu sėdėjai prie stalo su nusidėjėliais, leisk mums semtis gyvybės iš tavo gyvenimo.

O Kristau, tu prikėlei iš mirties savo draugą Lozorių, leisk mums semtis gyvybės iš tavo gyvenimo.

O Kristau, tu atleidai tavęs išsigynusiam Petrui ir pašaukei jį tave sekti, leisk mums semtis gyvybės iš tavo gyvenimo.

O Kristau, tavyje mūsų prisikėlimas jau prasidėjo, leisk mums semtis gyvybės iš tavo gyvenimo.

Tėve mūsų

Malda

Kiekvienos žmogiškos būtybės Dieve, neleisk mums išsikasti „suskilusių talpyklų, nelaikančių gyvojo vandens“. Mes norime patikėti save tau, atiduodami tau savo rūpesčius ir visą savo gyvenimą.

arba

Palaimink mus, Kristau Jėzau, tu myli mus visada, net mūsų naktyje.

Giesmės


Kitos pamaldos

Daugiau ieškokite puslapio apačioje.

Biblijos tekstai cituojami iš:
„Biblija arba Šventasis Raštas“,
ekumeninis leidimas,
Lietuvos Biblijos Draugija, 2005.