TAIZÉ

Pamaldos kiekvienai dienai

 

Bažnyčios laiko 13

Giesmė

Psalmė

Šlovink viešpatį, mano siela!
Šlovinsiu viešpatį visą gyvenimą,
giedosiu šlovės giesmes savo Dievui,
kol būsiu gyvas.

Laimingas žmogus,
kurio pagalba – Jokūbo Dievas,
o viltis – viešpats, jo Dievas,
kuris sukūrė dangų ir žemę,
jūrą ir visa, kas juose.

Jis amžinai laikosi savo pažadų,
jis gina nuskriaustųjų teises
ir alkaniems parūpina duonos.

viešpats išlaisvina kalinius.
viešpats atveria akis akliesiems,
viešpats pakelia gyvenimo palaužtuosius,
viešpats saugo ateivius, padeda našlaičiui ir našlei.

viešpats myli teisiuosius,
bet painioja nedorėlių kelius.
viešpats amžinai viešpataus.
Jis tavo Dievas, Sione, per visas kartas.

Iš 146 Psalmės

Skaitinys

Paulius rašė: Aš klaupiuosi prieš Tėvą, nuo kurio kiekviena tėvystė danguje ir žemėje turi vardą, kad iš savo šlovės lobio suteiktų jums stiprybės jo Dvasios galia sutvirtinti jumyse vidinį žmogų, kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdyse ir jūs, įsišakniję ir įsitvirtinę meilėje, galėtumėte suvokti kartu su visais šventaisiais, koks yra plotis ir ilgis, ir aukštis, ir gylis, ir pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta pažinimą, idant būtumėte pripildyti visos Dievo pilnybės.

Efeziečiams 3, 14-19

arba

Nemaža Jėzaus mokinių pasitraukė ir daugiau su juo nebevaikščiojo. Tada Jėzus paklausė Dvylika: „Gal ir jūs norite pasitraukti?“ Simonas Petras atsakė: „Viešpatie, pas ką mes eisime?! Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Mes įtikėjome ir pažinome, kad tu – Dievo Šventasis“.

Jono 6, 66-69

Giesmė

Tyla

Maldavimai

Dieve, mūsų Tėve, tu surinkai mus visus į savo Bažnyčią: per savo meilę duok mums gyvybę.

Dieve, mūsų Tėve, tu niekada neatsiimi nei savo pašaukimo, nei dovanų: per savo meilę duok mums gyvybę.

Gyvojo Dievo Sūnau, tavo ištikimybė įgalina mus visuomet išlikti ištikimais tau: per savo meilę duok mums gyvybę.

Gyvojo Dievo Sūnau, tau gerai žinomi mūsų išbandymai ir mūsų neturtas: per savo meilę duok mums gyvybę.

Šventoji Dvasia, mūsų gyvenime tu sužadini taikos ir teisybės troškimą: per savo meilę duok mums gyvybę.

Šventoji Dvasia, tavo kelias mus veda link visų, kurie kenčia mūsų visuomenėje: per savo meilę duok jiems gyvybę.

Šventoji Dvasia, tu suteikei mūsų širdims dovanas, kad padarytum mus bendrystės kūrėjais: per savo meilę duok mums gyvybę.

Tėve mūsų

Malda

Kristau Jėzau, įgalink mus išsiugdyti tvirtą širdį, kad liktume tau ištikimi. Prisikėlęs Viešpatie, tu mums siunti savo atleidimo šviesą. Tai yra tobula dovana. O išdrįsti atleisti kiekviename iš mūsų pažadina Dievo džiaugsmą.

arba

Jėzau, mūsų ramybe, suteik mums patį didžiausią iš visų džiaugsmų: būti vienos minties, vienos meilės, vienos sielos.

Giesmės


Kitos pamaldos

Daugiau ieškokite puslapio apačioje.

Biblijos tekstai cituojami iš:
„Biblija arba Šventasis Raštas“,
ekumeninis leidimas,
Lietuvos Biblijos Draugija, 2005.