TAIZÉ

Pamaldos kiekvienai dienai

 

Bažnyčios laiko 10

Giesmė

Psalmė

Keliu akis į kalnus –
iš kur ateis man pagalba?
Mano pagalba ateina iš viešpaties,
kuris padarė dangų ir žemę.

Tavo kojai suklupti jis neleis;
tas, kuris tave globoja, budi.
Štai Izraelio globėjas
nei snaudžia, nei miega!

viešpats tave saugo,
tavo dešinėje viešpats – tavo užuovėja.
Dieną saulė neužgaus tavęs,
nė mėnulis naktį.

viešpats saugos tave nuo viso, kas pikta,
jis saugos tavo gyvastį.
viešpats saugos tave išeinantį ir grįžtantį
dabar ir amžinai.

121 Psalmė

Skaitinys

Mes skelbėme jums mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus galybę ir atėjimą ne mėgdžiodami gudriai išgalvotas pasakas, bet kaip savo akimis matę jo didybę. Jis gavo iš Dievo Tėvo garbę ir šlovę, kai iš šlovingosios didybės nuskambėjo jam balsas: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi“. Tą balsą mes girdėjome aidint iš dangaus, kai buvome su juo ant šventojo kalno. Mes turime tvirčiausią pranašų žodį. Jūs gerai darote, laikydamiesi jo tarsi žiburio, šviečiančio tamsioje vietoje, kol išauš diena ir jūsų širdyse užtekės aušrinė.

2 Petro 1, 16-19

arba

Atvykęs į Jerichą, Jėzus ėjo per miestą. Ten buvo žmogus, vardu Zachiejus, muitininkų viršininkas ir turtuolis. Jis troško pamatyti Jėzų, koks jis esąs, bet negalėjo per minią, nes pats buvo žemo ūgio. Zachiejus užbėgo priekin ir įlipo į šilkmedį, kad galėtų jį pamatyti, nes jis turėjo tenai praeiti. Atėjęs į tą vietą ir pažvelgęs aukštyn, Jėzus tarė: „Zachiejau, greit lipk žemyn! Man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose“. Šis skubiai nulipo ir su džiaugsmu priėmė jį. Tai matydami, visi murmėjo: „Pas nusidėjėlį nuėjo į svečius?“ O Zachiejus atsistojęs prabilo į Viešpatį: „Štai, Viešpatie, pusę savo turto atiduodu vargšams ir, jei ką nors nuskriaudžiau, grąžinsiu keturgubai“. Jėzus tarė: „Į šiuos namus šiandien atėjo išganymas, nes ir jis yra Abraomo palikuonis. Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“.

Luko 19, 1-10

Giesmė

Tyla

Maldavimai

Dieve, Kūrėjau ir Gelbėtojau, viso pasaulio taikos šaltini, būk mūsų gyvenimu šiandien.

O Kristau, tu kvieti mus dalintis su kitais: suvienyk mus savo meilėje.

O Kristau, mūsų Ganytojau, tu ateini ieškoti tų, kurie pasiklydę, tu aplankai vienišus ir apleistuosius, suteik jiems naują viltį.

Paguodos Dvasia, tu apgyvendini mumyse viltį ir džiaugsmą: pripildyk mus savo meile.

Paguodos Dvasia, tu pažadini mumyse atleidžiančią meilę: ateik pas mus, Šventoji Dvasia.

Tėve mūsų

Malda

Viešpatie Kristau, leisk mums atsigręžti į tave kiekvieną akimirką. Taip dažnai užmirštame, kad tavo Šventoji Dvasia gyvena mumyse, kad tu meldiesi ir myli mumyse. Tavo stebuklas mumyse yra tavo pasitikėjimas ir nuolatinis atleidimas.

arba

Tu palaiminai mus, Prisikėlęs Jėzau; mes norime įsišaknyti tavo pasitikėjime taip, kad džiūgavimo šaltiniai niekada neišsektų.

Giesmės


Kitos pamaldos

Daugiau ieškokite puslapio apačioje.

Biblijos tekstai cituojami iš:
„Biblija arba Šventasis Raštas“,
ekumeninis leidimas,
Lietuvos Biblijos Draugija, 2005.