TAIZÉ

Pamaldos kiekvienai dienai

 

Bažnyčios laiko 2

Giesmė

Psalmė

viešpats mano šviesa ir išgelbėjimas,
tad ko turėčiau bijotis?
viešpats mano gyvenimo tvirtovė,
tad prieš ką turėčiau drebėti?

Nors ir kariuomenė apgultų mane,
mano širdis nebijotų;
nors ir karas man būtų paskelbtas,
net tada pasitikėčiau.

Vieno teprašau iš viešpaties,
tik vieno tenoriu –
gyventi viešpaties Namuose
per visas savo gyvenimo dienas,
gėrėtis viešpaties žavumu
ir lankyti jo šventyklą.

Juk vargo dieną jis paslėps mane savo pastogėje,
suteiks man globą savo palapinėje,
užkels mane aukštai ant uolos.

Iš Psalmės 27

Skaitinys

Mes iš to pažinome meilę, kad Jėzus už mus paguldė savo gyvybę. Ir mes turime guldyti gyvybę už brolius. Bet jei kas turėtų pasaulio turtų ir, pastebėjęs vargo spaudžiamą brolį, užrakintų jam savo širdį, tai kaip jame pasiliks Dievo meilė? Vaikeliai, nemylėkite žodžiu ar liežuviu, bet darbu ir tiesa. Tuo mes pažinsime, jog esame iš tiesos, ir jo akivaizdoje nuraminsime savo širdį, jei mūsų širdis imtų mus smerkti: Dievas didesnis už mūsų širdį ir viską pažįsta.

1 Jono 3, 16-20

arba

Anuo metu Jėzus bylojo: „Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams. Taip, Tėve, nes tau taip patiko. Viskas man yra mano Tėvo atiduota; ir niekas nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas, nei Tėvo niekas nepažįsta, tik Sūnus ir tas, kam Sūnus panorės apreikšti. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti; aš jus atgaivinsiu! Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Mano jungas švelnus, mano našta lengva“.

Mato 11, 25-30

Giesmė

Tyla

Maldavimai

Dieve, mūsų Tėve, pripildyk mūsų gyvenimą savo užuojautos, kad gyventume dosniai atleisdami.

Už tuos, kurie negali tikėti ir dovanoja savo gyvenimą tarnavimui kitiems, Viešpatie, mes meldžiame tave.

Už Bažnyčią, bendrystės raugą: Viešpatie, tešviečia jai tavo veidas.

Kristau, šviesa iš aukštybių, ateik aplankyti visų, kurie yra tamsybėse: parodyk jiems savo meilės kelią.

Būk atrama visiems, kurie patiria sunkumus ir yra nusiminę: tu esi pasitikėjimo ir gyvybės šaltinis.

Vesk mus savo Dvasia, kad vykdytume tavo meilės valią; duok mums naują širdį.

Tėve mūsų

Malda

Jėzau, mūsų ramybe, jei mūsų lūpos tyli, mūsų širdis klausosi tavęs ir kalba tau. O tu sakai kiekvienam iš mūsų: „Visai paprastai atsiduok Šventosios Dvasios gyvenimui, tam pakaks ir tos kruopelytės tikėjimo, kurį turi“.

arba

Palaimink mus, Kristau Jėzau, tavo meilė kiekvienam iš mūsų niekuomet nesibaigs.

Giesmės


Kitos pamaldos

Daugiau ieškokite puslapio apačioje.

Biblijos tekstai cituojami iš:
„Biblija arba Šventasis Raštas“,
ekumeninis leidimas,
Lietuvos Biblijos Draugija, 2005.