TAIZÉ

Pamaldos kiekvienai dienai

 

Sekminių 3

Giesmė

Psalmė

Laiminga tauta, kurios Dievas yra viešpats,
tauta, kurią jis išsirinko paveldu.
viešpats žvelgia iš dangaus
ir mato visą žmoniją.

Tikrai viešpats sergsti tuos,
kurie jį garbina ir pasitiki jo ištikima meile,
kad išgelbėtų nuo mirties jų gyvastį
ir išlaikytų gyvus bado metu.

Mūsų viltis viešpatyje, –
jis mūsų pagalba ir skydas.
Jis linksmina mūsų širdis,
nes mes pasitikime jo šventuoju vardu.

Tebūna su mumis tavo ištikimoji meilė,
viešpatie, nes mes į tave žvelgiame.

Iš 33 Psalmės

Skaitinys

Žinos tautos, kad aš esu viešpats, – tai Viešpaties dievo žodis, – kai per jus apreikšiu jų akyse savo šventumą. (…) Duosiu jums naują širdį ir atnaujinsiu jus nauja dvasia. Išimsiu iš jūsų akmens širdį ir duosiu jums jautrią širdį. Duosiu jums savo dvasią ir padarysiu, kad gyventumėte pagal mano įstatus, laikytumėtės mano įsakų ir juos vykdytumėte. Tuomet jūs gyvensite krašte, kurį daviau jūsų protėviams; jūs būsite mano tauta, o aš būsiu jūsų Dievas.

Ezechielio 36, 23b.26-28

arba

Jėzus sakė: „Dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Kai ateis toji Tiesos Dvasia, ji ves jus į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi, ir praneš, kas turi įvykti. Ji pašlovins mane, nes ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Visa, ką Tėvas turi, yra ir mano, todėl aš pasakiau, kad ji ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs“.

Jono 16, 12-15

Giesmė

Tyla

Šlovinimo litanija

Šventoji Dvasia Kūrėja, pradžioje tu plevenai virš vandenų. Ateik, Šventoji Dvasia!

Šventoji Dvasia Kūrėja, tavo kvėpimu visi kūriniai gavo gyvybę.

Šventoji Dvasia, Patarėja, tavo įkvėpti pranašai liudijo Dievo Žodį.

Šventoji Dvasia, tu parengei Mergelę Mariją tapti Viešpaties motina.

Šventoji Dvasia, tu nužengei ant Jėzaus jo krikšto dieną.

Šventoji Dvasia, tu vedei Kristų į dykumą; tu padėjai jam skelbti Karalystę.

Šventoji Dvasia, Kristus pažadėjo, kad tu visada būsi su mumis ir mumyse.

Šventoji Dvasia tu nužengei ant apaštalų, kad suburtum juos į naują bendruomenę – Bažnyčią.

Šventoji Dvasia, Guodėja, tu atgimdai mus kaip Dievo vaikus.

Šventoji Dvasia, tu padarai mus gyvu Dievo buvimo ženklu.

Šventoji Dvasia, tu meldiesi mumyse.

Tėve mūsų

Malda

Šventoji Dvasia, tu kvėpi į tai, kas trapu. Tu uždegi gyvosios meilės liepsną, rusenančią mumyse po pelenais. Ir net mūsų baimės ir širdies naktys per tave gali tapti naujojo gyvenimo aušra.

arba

Palaimink mus, visų mylinčiųjų Dieve, tu ateini paversti mūsų gyvenimus gyvu tavo Kristaus ženklu.

Giesmės


Kitos pamaldos

Daugiau ieškokite puslapio apačioje.

Biblijos tekstai cituojami iš:
„Biblija arba Šventasis Raštas“,
ekumeninis leidimas,
Lietuvos Biblijos Draugija, 2005.