TAIZÉ

Frihet: Är allt som händer bestämt av Gud i förväg?

 

För många människor idag är tron på en allmäktig och allvetande Gud svår att förena med den verkliga valfrihet som de har. Om Gud känner till allt som ska hända och har en plan för skapelsen vad är det då för nytta med att rådbråka sin hjärna och försöka göra sanna val?

För att börja med tanken på en gudomlig ”plan” så betyder det inte att det finns en slags bok där allt är nerskrivet i förväg. Men den är ett uttryck för sanningen att universum och våra egna liv inte är ett resultat av slumpen, utan det finns en orsak till att vi lever. Gud skapade världen och människorna för att vi skulle ha en relation med honom; Gud vill dela sitt liv med oss. Som en gammal kristen hymn formulerar det: ”…före världens skapelse har han utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek” (Ef 1:4). Alla händelser där Gud uppenbarar sig synligt är styrda av en logisk, inte kronologisk, avsikt, nämligen att ge oss livets fullhet i gemenskap med honom. Det är hans ”plan”, hans ”vilja”, och det är ingenting mindre än ett uttryck för hans kärlek.

Denna kärleksvilja kommer till uttryck hos de väldigt olika människorna och situationerna. Den visar sig först och främst i de gåvor som Gud ger sina varelser. För människorna är en av de största gåvorna förmågan att välja, att handla fritt. Denna gåva är väsentlig, för Gud önskar av oss en respons av kärlek på sin kärlek. Att tvinga oss eller bestämma vad vi ska välja skulle vara helt i strid med hans plan; det skulle göra kärleken omöjlig.

Misstaget att tro att allt redan är förutbestämt kommer av en sammanblandning av Gud såsom han är med den skapade tiden. Gud är inte beroende av vår tid. Gud är varken ”före” eller ”efter”; Gud Är. I Johannes Evangelium säger Jesus: ”… jag är och jag var innan Abraham blev till” (Joh 8:58). Kontaktpunkten mellan Gud och oss kan bara vara nuet. Någon har till och med kallat Gud för ”evigt nu”. Gud skapade inte universum först för att sedan slå sig ner i ”splendid isolation”. Tvärtom, genom sin Ande lever Gud med oss varje ögonblick av vårt liv. Och han uppmuntrar oss att leva livet i harmoni med sin kärleksvilja. Guds plan är långt ifrån bestämd i förväg, utan den är det vi skapar i hans gemenskap minut för minut, under hela livet, när vi försöker ge ett fullödigt svar på hans kärleksgåva genom att leva i solidaritet med och i tjänst åt andra.

Vad betyder valfrihet för den troende?

Frihet kan betraktas ur många synvinklar. Idag vill människor gärna betona valfriheten: att vara fri betyder att man själv kan bestämma vad man vill vara eller göra. Detta synsätt är så dominerande för många människor, att Gud tom. blir mänsklighetens fiende, därför att han skulle vilja diktera vårt beteende. Resultatet blir att tron skulle göra oss mer ofria.

För att ha en sammanhållen vision av frihet måste två olika nivåer hållas isär. Å ena sidan kräver friheten valmöjligheter som inte bestäms av yttre begränsningar. När Gud skapade människor till sin avbild gav han dem denna förmåga att välja. Men inom oss är inte allt programmerat i förväg. För att kunna växa måste vi ta steg som ingen annan kan ta för oss. Och som ofta blivit sagt: tom. att inte välja är ändå ett val!

Denna förmåga att välja, bra och nödvändig i sig, är dock inte tillräcklig för att uppnå sann frihet. Våra val måste ha en funktion; våra beslut riktas mot ett slutmål, ha ett syfte. För att bli verkligen fri måste detta syfte vara att bli den person som vi egentligen är, få vår identitet att blomma ut.

Det bör alltså stå klart att en förståelse av frihet som skulle uppmuntra oss att göra bara det vi kände för är bristfällig, också i mänskliga termer. Det finns val som gör oss mindre än det vi är. För att ta extrema exempel på detta, de som ”fritt” bestämmer att ta droger, eller ta sitt eget liv, skär av grenen de sitter på och berövar sig möjligheten att fatta framtida beslut som skulle leda till större lycka.

”Herre, du rannsakar mig och känner mig”, sjunger psalmisten (Ps 139:1). Om han som skapat människans hjärta är den som känner det bäst av alla (se Jer 17:9f) så är det med hans hjälp vi kan göra de val som leder oss till vår sanna identitet, och alltså till verklig lycka. Gud hjälper oss först och främst genom sitt Ord, som pekar ut det rätta sättet att handla, och som når sin höjdpunkt i hans Son, Jesus Kristus. Gud hjälper oss också genom sin Andes närvaro i vårt inre, vilket är frukten av Kristi död och uppståndelse.

Genom att lita till Gud och försöka gå i hans fotspår avstår vi inte från vår frihet; vi använder vår förmåga att göra fria val för att bli den vi verkligen är, i en relation med Källan till vår existens. Vi skapar utrymme för att det mänskliga livet ska blomma ut, i oss och runt omkring oss.

Sista uppdateringen: 24 Juni 2006