TAIZÉ

Gebeden voor elke dag

 

Tijd door het jaar 5

Lied

Psalm

God, u bent mijn God, u zoek ik,
naar u smacht mijn ziel,
naar u hunkert mijn lichaam
in een dor en dorstig land, zonder water.

In het heiligdom heb ik u gezien,
uw macht en majesteit aanschouwd.
uw liefde is meer dan het leven,
mijn lippen zingen uw lof.

U wil ik prijzen, mijn leven lang,
roepend uw naam, de handen geheven.
Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed,
jubel ligt op mijn lippen, mijn mond zal u loven.

Liggend op mijn bed denk ik aan u,
wakend in de nacht prevel ik uw naam.
U bent altijd mijn hulp geweest,
ik juichte in de schaduw van uw vleugels.
Ik ben aan u gehecht, met heel mijn ziel,
uw rechterhand houdt mij vast.

Uit: Psalm 63

Lezing

De eerste christenen bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.

Handelingen 2:42-47

of

Toen Jezus uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder, en hij onderwees hen langdurig. Toen er al veel tijd was verstreken, kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden: “Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur hen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om eten te kopen.” Maar hij zei: “Geven jullie hun maar te eten!” Ze vroegen hem: “Moeten wij dan voor tweehonderd denarie brood gaan kopen om hun te eten te geven?” Toen zei hij: “Hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken.” En nadat ze waren gaan kijken wat ze bij zich hadden, zeiden ze: “Vijf, en twee vissen.” Hij zei tegen hen dat ze de mensen opdracht moesten geven om in groepen in het groene gras te gaan zitten. Ze gingen zitten in groepen van honderd en groepen van vijftig. Hij nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit, brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen; ook de twee vissen verdeelde hij onder allen die er waren. Iedereen at en werd verzadigd. Ze haalden de overgebleven stukken brood op, waar wel twaalf manden mee konden worden gevuld, en ook wat er over was van de vissen. Vijfduizend mensen hadden van de broden gegeten.

Marcus 6:34-44

Lied

Stilte

Voorbeden

Laat ons bidden voor allen die Christus beginnen te kennen: moge de Heer hen sterken op hun weg.

Voor kinderen, voor allen die ze opvangen en het geloof in hen laten ontluiken, Heer, wij bidden u.

Laat ons bidden voor zieken en voor allen die hun leven in eenzaamheid beëindigen: Heer, geef hen de nodige kracht.

Laat ons bidden voor degenen die veroordeeld zijn tot gevangenisstraf of verbanning: Heer, ondersteun hun hoop.

Laat het vuur van uw Geest onze bezieling vernieuwen en ons openstellen voor allen die u niet kennen, Heer, wij bidden u.

Laat uw Kerk zich vernieuwen aan de tafel van uw Woord en uw Brood, Heer, wij bidden u.

Onze Vader

Gebed

God, onze Vader, onvermoeibaar zoekt u allen die van u verwijderd zijn. Door de vergeving schuift u aan onze vinger de ring van de verloren zoon, de feestring.

of

Zegen ons, Christus Jezus, uw liefde is groter dan ons hart.

Liederen


Andere gebeden

Onderaan deze pagina kunt u andere gebeden vinden.

De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.