TAIZÉ

Bijbelteksten met uitleg

 
Hieronder wordt een bijbeltekst voorgesteld om het zoeken naar God ook in het dagelijks leven door stilte en gebed te ondersteunen. Neem tijdens de dag wat tijd om in stilte de voorgestelde bijbeltekst te lezen met de korte uitleg en vragen. Vervolgens kun je in een kleine groep van 3 à 10 personen samenkomen om kort met elkaar te delen wat ieder ontdekt heeft. Dit kan eventueel afgesloten worden door een tijd van gebed.

JPEG - 31.8 kB

2023

Januari

Open voor iedereen
En weer vertrok Jezus; hij week uit naar het gebied van Tyrus en Sidon. Plotseling klonk de roep van een Kanaänitische vrouw die uit die streek afkomstig was : "Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David! Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon." Maar hij keurde haar geen woord waardig. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend: "Stuur haar toch weg, anders blijft ze maar achter ons aan schreeuwen." Hij antwoordde: "Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël." Maar zij kwam dichterbij, wierp zich hem neer en zei: "Heer, help mij." Hij antwoordde: "Het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en aan de honden te voeren." Ze zei: "Zeker, Heer, maar de honden eten toch de kruimels die van de tafel van hun baas vallen." Toen antwoordde Jezus haar: "U hebt een groot geloof! Wat u verlangt, zal ook gebeuren." En vanaf dat moment was haar dochter genezen. (Matteüs 15:21-28)

Dit verhaal kan op ons wat ongemakkelijk overkomen, waarschijnlijk omdat het vreemd aandoet. We zien Jezus vaak als een liefhebbend en zachtaardig iemand: hij geneest ontelbare zieken en staat degenen bij die het moeilijk hebben. Maar uit dit verhaal komt een ander beeld van Jezus tevoorschijn. Er komt een moeder naar Jezus toe en vraagt hem haar dochter te genezen, maar Jezus zwijgt. Maar dat niet alleen. Als hij uiteindelijk spreekt, kunnen zijn woorden tamelijk hardvochtig overkomen. Komt het omdat de vrouw een niet-jood is dat Jezus zich zo gedraagt? We kunnen ons misschien afvragen of Jezus vreemdelingen haat of een racist is. Het antwoord hierop is echter luid en duidelijk: Nee, Jezus is niet xenofoob en geen racist! Eerder in Matteüs, in hoofdstuk 8, is er een verhaal over een centurio. Ook hij is een niet-jood. Hij komt naar Jezus toe en vraagt hem zijn slaaf te genezen. Jezus weigert dit niet - integendeel: hij biedt zelfs aan om mee te gaan naar het huis van de centurio.

In deze bredere context zien we duidelijk de dynamiek van het evangelie van Matteüs als het gaat om "nationalisme". In dit meest joodse evangelie benadrukt Jezus meermaals dat hij is gekomen "voor de verloren schapen van het [huis van] Israël" (Mat. 15:24, Mat. 10:5-6). En toch loopt de inclusie van niet-Joden als voortdurend tegenmotief en rode draad door dit hele evangelie: Er zijn niet-joden opgenomen in het geslachtsregister (Matteüs 1:3-6 ); een van de belangrijkste onderscheidende kenmerken van Mattheüs’ geboorteverhaal is de prominente aanwezigheid van "wijzen uit het Oosten" (Matteüs 2:1-12); het begin van het optreden van Jezus wordt beschreven als het opgaan van een licht in "Galilea van de heidenen" (Matteüs 4:15), en bij de eerste verhalen over Jezus’ optreden heeft de evangelist het over mensen uit "Syrië" (precies deze regio) en uit het grotendeels niet-joodse Dekapolis (Matteüs 4:24-25). Het lijkt erop dat de schrijver van het evangelie van Matteüs met deze verhalen de joodse christenen wil overtuigen dat ze hun exclusiviteitsdenken achter zich moeten laten. Hij wil laten zien dat het heil niet alleen aan de Israëlieten wordt gegeven, maar ook aan andere volken. Daarom moet het goede nieuws aan alle volken worden verkondigd (Mat. 28:19-20).

In vers 28 zegt Jezus tegen de Kanaänitische vrouw: "U hebt een groot geloof!" Dat zet voor ons als lezers de schijnwerpers op deze vrouw. Deze vrouw is een "rolmodel" voor ons als het gaat om het geloof. "Geloof" betekent niet alleen "een bepaalde godsdienst aanhangen" of bepaalde ideeën over God voor waar houden. Hier is geloof vooral een persoonlijk vertrouwen in Jezus, op basis van nederigheid. Dat is wat we zien in het verhaal: deze vrouw overwint vernedering met nederigheid. Met nederigheid doorstaat zij moeilijkheden en met nederigheid is zij zelfs in staat om op een kritiek moment een uiterst creatief antwoord te geven: "Zeker, Heer, maar de honden eten toch de kruimels die van de tafel van hun baas vallen."

Nederigheid is een teken van echt geloof. Hoe meer we in God geloven, hoe nederiger we worden. Nederigheid is iets wat we van Jezus kunnen leren. Een positief aspect dat we nogal eens over het hoofd zien bij het lezen van dit verhaal is de manier waarop de houding van Jezus verandert aan het eind van het verhaal. Het lijkt in het begin alsof Jezus terughoudend is om de vrouw te helpen, maar naarmate het verhaal vordert, blijkt dat hij wel degelijk wil luisteren en haar wil helpen. En het gaat verder dan dat: Jezus geeft haar ook een duidelijke blijk van waardering. Jezus ziet zichzelf niet als degene die altijd gelijk heeft. Hij is bereid te luisteren naar anderen die anders zijn dan hijzelf.

Dit verhaal is dus ook een aanmoediging om in dialoog te treden met mensen die anders zijn dan wij - hoe lastig dat soms ook is. Door met anderen in dialoog te gaan, kunnen we de ander in alle nederigheid tegemoet treden zoals hij of zij is, en echt naar hem of haar luisteren. De dialoog wordt zo een "moment van uitwisseling", waardoor niet alleen het wederzijds begrip groeit, maar ook ons geloof verdiept wordt.

- Waarom handelt Jezus volgens jou op deze manier in het verhaal? Waardoor verandert zijn houding?

- Welke vooroordelen bestaan er bij mezelf en in de wereld om me heen? Wat zijn de gevolgen daarvan?

- Wat betekent nederigheid voor mij? Wat is het verschil tussen nederigheid en vernedering?

Geen tekst gevonden


Andere bijbelteksten met uitleg:

Bijgewerkt: 1 januari 2023
De bijbeltekst op deze pagina is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.