TAIZÉ

Gebeden voor elke dag

 

Tijd door het jaar 11

Lied

Psalm

Toen de heer het lot van Sion keerde,
was het of wij droomden,
een lach vulde onze mond,
onze tong brak uit in gejuich.

Toen zeiden alle volken:
“De heer heeft voor hen iets groots verricht.”
Ja, de heer had voor ons iets groots verricht,
we waren vol vreugde.

Keer ook nu ons lot, heer,
zoals u water doet weerkeren in de woestijn.
Zij die in tranen zaaien,
zullen oogsten met gejuich.

Wie in tranen op weg gaat,
dragend de buidel met zaad,
zal thuiskomen met gejuich,
dragend de volle schoven.

Psalm 126

Lezing

Paulus schreef: Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.
De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.
De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. (...) Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

1 Korintiërs 13:1-9,13

of

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

Johannes 1:1-5

Lied

Stilte

Voorbeden

Voor ons allen, die hier samen zijn, dat wij open blijven staan voor degenen die ons toevertrouwd zijn, bidden wij u.

Dat wij bevrijd mogen worden van alle vormen van angst, Heer, wij bidden u.

Dat wij leren om de aardse goederen beter met allen te delen, bidden wij u.

Voor allen die ver van huis zijn, emigranten, bannelingen en slachtoffers van onderdrukking, Heer, wij bidden u.

Voor hen die beproevingen ondergaan, die hulp en barmhartigheid nodig hebben, bidden wij u.

Dat de verwondering over uw schepping zich in ons moge vernieuwen, Heer, wij bidden u.

Dat wij licht en moed mogen vinden in het mysterie van gemeenschap in uw Kerk, bidden wij u.

Onze Vader

Gebed

Jezus, onze vrede, u verlaat ons nooit. En de heilige Geest opent voor ons steeds opnieuw een weg, die van overgave aan God, als een sprong in een bodemloze diepte. Tot onze verbazing zien we dat deze afgrond niet een diepe duisternis is, maar dat God grondeloos medelijden en onschuld is.

of

Zegen ons, Christus Jezus, u geeft vrede aan onze harten als het onbegrijpelijke opdoemt: het lijden van onschuldigen.

Liederen


Andere gebeden

Onderaan deze pagina kunt u andere gebeden vinden.

De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.