TAIZÉ

Gebeden voor elke dag

 

Pasen 7

Lied

Psalm

Juich de heer toe, heel de aarde,
dien de heer met vreugde,
kom tot hem met jubelzang.

Erken het: de heer is God,
hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe,
zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt.

Kom zijn poorten binnen met een loflied,
hef in zijn voorhoven een lofzang aan,
breng hem hulde, prijs zijn naam.

De heer is goed,
zijn liefde duurt eeuwig,
zijn trouw van geslacht op geslacht.

Psalm 100

Lezing

Na zijn lijden en dood heeft Jezus zijn leerlingen herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God. (...) Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: “Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?” Hij antwoordde: “Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.” Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen.

Handelingen 1:3,6-9

of

Voordat Jezus de wereld zou verlaten om naar de Vader te gaan, bad hij: “Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad. Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd. Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u, en zij weten dat u mij hebt gezonden. Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen.”

Johannes 17:20-26

Lied

Stilte

Voorbeden

Heer Jezus, na uw leven te hebben gegeven aan het kruis, bent u opgegaan in de heerlijkheid van de Vader: laat heel de mensheid delen in uw leven als Opgestane.

Jezus, in u heeft God een nieuw verbond met ons gesloten; u bent met ons, alle dagen tot aan het einde der tijden.

Jezus, na uw lijden bent u aan de leerlingen verschenen: sterk ons geloof door uw aanwezigheid in ons midden.

Jezus, u hebt aan de apostelen de heilige Geest beloofd: vernieuw onze trouw aan u door de Trooster Geest.

Jezus, u hebt de apostelen uitgezonden om het goede nieuws tot het einde van de aarde te verkondigen: laat de heilige Geest van ons getuigen van uw liefde maken.

Onze Vader

Gebed

Christus, ook al zouden wij een geloof hebben dat bergen verzet, wat zouden wij zijn zonder liefde? U hebt ons lief. Wat zouden wij zijn zonder uw Geest die ons hart bewoont? U hebt ons lief. Door alles op u te nemen, opent u ons een weg tot het geloof, naar vertrouwen in God die noch lijden, noch menselijk leed wil. Geest van Christus, Geest van erbarmen, Geest van lofprijzing, uw liefde voor ieder zal nooit wijken.

Liederen


Andere gebeden

Onderaan deze pagina kunt u andere gebeden vinden.

De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.