TAIZÉ

Gebeden voor elke dag

 

Pinksteren 3

Lied

Psalm

Gelukkig het volk dat de heer als zijn God heeft,
de natie die hij verkoos als de zijne.
Hij die de harten van allen vormt,
hij doorziet al hun daden.

Het oog van de heer rust op wie hem aanbidden
en hopen op zijn trouw:
hij zal hen redden in doodsgevaar,
bij hongersnood zal hij hun leven sparen.

Wij verwachten vol verlangen de heer,
hij is onze hulp en ons schild.
Ja, om hem is ons hart verblijd,
op zijn heilige naam vertrouwen wij.

Schenk ons uw trouw, heer,
op u is al onze hoop gevestigd.

Uit: Psalm 33

Lezing

De volken zullen beseffen dat ik de heer ben – spreekt God, de heer. Ik zal ze laten zien dat ik heilig ben. (...) Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. Jullie zullen in het land wonen dat ik aan je voorouders gegeven heb, jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn.

Ezechiël 36:23b,26-28

of

Jezus zei: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. Alles wat van de Vader is, is van mij – daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken, van mij heeft.”

Johannes 16:12-15

Lied

Stilte

Lofgebed

Heilige Geest, Schepper, in het begin zweefde u over de wateren: kom in ons, heilige Geest!

Heilige Geest, Schepper, door uw levensadem werd de mens een levend wezen.

Heilige Geest, Raadgever, door u bezield hebben de profeten van Gods Woord gesproken.

Heilige Geest, u hebt Maria toebereidt om de moeder van de Heer te worden.

Heilige Geest, u daalde op Jezus neer op de dag van zijn doop.

Heilige Geest, u bracht Christus in de woestijn, u stond hem terzijde bij de verkondiging van het koninkrijk.

Heilige Geest, Christus heeft ons beloofd dat u altijd met ons zal zijn.

Heilige Geest, u kwam over de apostelen en bracht hen samen in een nieuwe gemeenschap, de Kerk.

Heilige Geest, Trooster, in u zijn wij geboren tot het leven van kinderen van God.

Heilige Geest, u maakt van ons een levend teken van Gods aanwezigheid.

Heilige Geest, u bidt in ons.

Onze Vader

Gebed

Heilige Geest, u bezielt wat breekbaar is. U ontsteekt een vlam van levende barmhartigheid en liefde die diep in ons onder de sintels smeult. En zelfs de vrees en duisternis van ons hart kunnen door u een dageraad van nieuw leven worden.

of

Zegen ons, God van liefde, u maakt van ons leven een levend teken van uw Christus.

Liederen


Andere gebeden

Onderaan deze pagina kunt u andere gebeden vinden.

De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.